ОСИГУРЯВАНЕ СЪС ЗАПАСНИ ЕЛЕМЕНТИ НА СЛОЖНИ ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ ПРИ НАДЕЖДНОСТНО ОРИЕНТИРАНО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Автори

  • Anton Georgiev
  • Nikolay Ivanov Nikolov

Ключови думи :

запасни елементи, надеждност на електронни системи, надеждностно ори¬ентирано техническо обслужване и ремонт на елек¬тронни системи

Абстракт

Статията е посветена някои аспекти на надеждностно ориентираното тех­ни­ческо обслужване и ремонт на сложни технически системи[1]. Анализирани са проб­ле­ми­те, свър­за­ни с оси­гу­ря­ва­не­то на сложни електронни системи по време на експло­а­та­ция с не­об­хо­димия брой и вид запасни елементи. Разработена и пред­ло­же­на е мето­ди­ка за оп­ти­мизиране броя на възстановяемите запасни елементи, при провеждане на на­дежд­ностно ориентирано техническо обслужване и ремонт на тези системи.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1] Георгиев А. Сл. Нова концепция за повишаване на експлоатационната надеждност на електронни системи. Моно¬грофия “Аквапринт” ООД, ISBN 978-954-92824-6-7, Вар-на, 2013.
[2] MIL-STD-335, REPAIR PARTS AND SPECIAL TOOLS LIST (15 JUL 1984)
[3] SAE JA1012 A Guide to the Reliability-Centered Maintenance (RCM) Standard, January 2002.
[4] Георгиев А. Сл.Блокова стратегия със зони на бездействие при техническото об-служ¬ване на електронни системи. Електронно списание „Компю¬тър¬ни науки и ко¬му¬ни-ка¬ции” брой 1, 2013 г. стр.7-14. ISSN: 1314-7846 http://ojs.bfu.bg/index.php/knk/article/view/40/72 http://ojs.bfu.bg/index.php/knk/article/view/40
[5] Георгиев А. Сл. Блокова стратегия с минимални аварийни и пълни профилактични възстановяванияпри техническото обслужване на електронни системи. Електронно сп謬сание „Компю¬тър¬ни науки и комуникации” брой 1, 2013 г. стр.15-20. ISSN: 1314-7846 http://ojs.bfu.bg/index.php/knk/article/view/41/73http://ojs.bfu.bg/index.php/knk/article/view/41
[6] Георгиев А. Сл. Блокова стратегия за техническото обслужване с аварийни въз¬ста-но¬вявания, чийто обем зависи от момента на настъпване на отказа. Електронно спи¬са-ние „Компю¬тър¬ни науки и комуникации” брой 2, 2013 г. стр.53-61. ISSN: 1314-7846 http://ojs.bfu.bg/files/knk-2013-2.pdf
[7] Lloyd E., W. Ledermann. Handbook of applicable mathematics. Volume 4. New York, 1997.
[8] Пранчов Р. Б., А. С. Георгиев, Н. Г. Георгиева. Отчет по договор №184-11/90 на тема: “Оценка на експлоатационната надеждност на уплътнителни телефонни системи УТС100”, с ръководител доц. д-р инж. Р.Б. Пранчов, заявител Комитет по съобщения и информатика, НИС ТУ-София, С., 1991
[9] Пранчов Р. Б., П. Славейков, А. С. Георгиев. Отчет по договор №353/88 на тема: “Изследване на¬дежд¬ността на уплътнителни телефонни системи УТС100”, с ръководител доц. д-р инж.. Р. Б. Пран¬чов, заявител Комитет по съобщения и информатика, НИС ВМЕИ-София, С., 1989.

Публикуван

2015-12-30

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

ОСИГУРЯВАНЕ СЪС ЗАПАСНИ ЕЛЕМЕНТИ НА СЛОЖНИ ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ ПРИ НАДЕЖДНОСТНО ОРИЕНТИРАНО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ. (2015). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(4), 19-27. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/80

Най-четените статии от същия автор(и)