МЕТОД ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА СРОКОВЕТЕ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА СЛОЖНИ ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НЕОБХОДИМОТО РАВНИЩЕ НА ТЯХНАТА НАДЕЖДНОСТ

Автори

  • Anton Georgiev
  • Nikolay Nikolov
  • Toncho Papanchev

Ключови думи :

експлоатационна надеждност, профилактика на технически системи, техническо обслужване на електронни апаратури

Абстракт

В статията е предложен и математически аргументиран нов метод за опти­мизиране сроковете на профилактика на сложни технически системи в съответствие с равнището на надеждност, което те трябва да притежават. За представяне на новите идеи са из­ведени аналитични за­­виси­мости, удобни за практическо приложение. Въз основа на предложените аналитични изрази са направени експериментални изследва­ния, резултатите от които са поместени в последния раздел на статията.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1] Йорданов Ст., Р. Василев, "Възможности за управление на обекти от елек¬тро¬раз-пределителната мрежа чрез интелигентни измервателни системи", Меж¬ду¬народна науч¬но-техническа конференция "Електрoенергетика 2014", 11-13 септември 2014, Варна, България.
[2] Василев Р., Й. Неделчев, Прецизният измервателен анализ - основен фактор за постигане на максимална енергийна ефективност, УНИТЕХ’06, Международна на¬учна конференция. Сб. т. I, стр. 55÷57, ТУ-Габрово, 24-25 ноември, 2006.
[3] Беляев Ю. Надежность технических систем. Справочник под редакциато на И. Уша¬ков. М., Радио и связь, 1985.
[4] Георгиев А.С. Нова концепция за повишаване на експлоатационната надеждност на електронни системи. “Аквапринт” ООД, ISBN 978-954-92824-6-7, Варна, 2013. 96 с.
[5] Георгиев А.С. Стратегия за техническо обслужване на електронни системи чиито обем и съдържание зависят от усвоената част от техническия ресурс Елек¬трон¬но спи¬са-ние „Компютърни науки и комуникации” брой 1, 2014 г. ISSN: 1314-7846.
[6] Георгиев А.С. Стратегии за техническо обслужване на електронните системи. Елек¬тронно списание „Ком¬пю¬тър¬ни науки и комуникации” брой 1, 12.2012 г. стр.58-66. ISSN: 1314-7846 http://ojs.bfu.bg/index.php/knk/article/view/37/70 http://ojs.bfu.bg/index.php/knk/article/view/37
[7] Пранчов Р.Б, А.С.Георгиев, П.Славейков. “Изследване надежд¬ност¬та на уплът¬ни-телни те¬ле¬фон¬ни системи УТС100”, Отчет по проект №353/88 с ръководител доц. д-р Р. Б. Пранчов, заявител Ко¬ми¬тет по съобще¬ния и ин¬форматика, НИС ТУ-София, 1989.
[8] Пранчов Р.Б, А.С. Георгиев, Н.Г. Георгиева. “Оценка на експло¬ата¬ционната на-дежд¬ност на уплътнител ни телефонни системи УТС100”, От¬чет по проект №184-11/90 с ръ¬ководител доц. д-р Р. Пран¬чов, заявител Комитет по съобщения и информатика, НИС ТУ-София, С. 1991.
[9] Георгиев А.С., Нели Г. Георгиева, Т. Папанчев, и др. „Изследване надежд¬ност¬та и изготвяне на съответната на¬деж¬дностна документация за система за мониторинг на състоя¬ни¬ето и за оповестяване”, Научноизследователски проект с ръководител доц. д.т.н. Георгиев А.С, заявител ДИКС Интертрейд ООД гр. София, 25.10.2010.
[10] Георгиев А.С., Н.Г.Георгиева, Т.Папанчев и др. „Изследване на възможнос¬ти¬те за подобряване надеждността на електронни изде¬лия”, Научноизследова¬тел¬ски проект НП3/2011с ръководител доц. д.т.н. Георгиев А.С.
[11] Георгиев А.С. и Т.Папанчев, Изследване на надежд¬ността на електронни из¬де-лия”, Докторантски науч¬но¬из¬сле¬до¬вателски проект №ПД3 „с ръководител доц. д.т.н. инж. Георгиев А.С.
[12] Гиндев Е.Г. Увод в теорията и практиката на надеждността - част 1: Основи на приложната надеждност. София, Акад. издателство Марин Дринов, 2000.
[13] Anton Sl.Georgiev and Toncho H.Papanchev. Strictly periodic maintenance strategy for electronic systems. „Electrotechnica & Electronica” (E&E), стр. 18-23, ISSN: 0861-4717, Vol. 48.Number 3-4, 2013.

Публикуван

2016-03-30

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

МЕТОД ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА СРОКОВЕТЕ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА СЛОЖНИ ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НЕОБХОДИМОТО РАВНИЩЕ НА ТЯХНАТА НАДЕЖДНОСТ. (2016). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(1), 19-27. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/72

Най-четените статии от същия автор(и)