СТРАТЕГИИ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СИСТЕМИ

Автори

  • Anton Georgiev

Ключови думи :

електронните системи, откази, надеждност на електронните изделия, възстановителните процедури

Абстракт

Установено е [1], че почти една трета от отказите, проявяващи се по време на  експлоатация на електронните системи (ЕС) са причинени от грешки при  експлоатацията, и в частност - от неподходящо техническо обслужване. Подобна  обезпокоителна констатация налага необходимостта от сериозен анализ на причините  за влошаването на експлоатационната надеждност на електронните изделия и търсене и  предлагане на способи за подобряване на надеждностните им показатели. Настоящата  статия поставя акцент върху състава, обема и начина на редуване на възстановителните  процедури, провеждани по време на експлоатацията на различните типове ЕС и  влиянието им върху експлоатационната надеждност.   

Анализирани са особеностите на техническото обслужване на електронни апаратури,  като са формулирани няколко стратегии за неговото провеждане.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1]. Ненов Г.Д. Надеждност на радиоелектронните изделия. С., Техника, 1983.
[2]. Георгиев А.С. ‘Марковски апроксимации при прогнозиране надеждността на електронни изделия’. “Морски научен форум. Том 2. Електроника. Електротехника и автоматика“ ISSN 1310-9278 стр. 156-162. Юбилейна научна сесия с международно участие “120 години морско училище”. Варна, 14-15. 05. 2001.
[3]. Anton Sl. Georgiev, Angel Z. Toshkov, Application of Bayesian Techniques to Reliability Prediction of the Structural Elements of the Electronic Apparatus, TEHNONAV 2006, Ovidius University premises in Constanta, Romania, 19-21 May 2006, ISBN 973-614-307-4, p.p. 445-449
[4]. Гиндев Е.Г. Изчислителна надеждност в радиоелектрониката. С., Техника, 1979.
[5]. Георгиев А. С. ‘Осигуряване на уплътнителните телефонни системи със запасни елементи', Сборник научни трудове, книжка №67 - тематични направления “Свързочна техника, химия, физика, екология”, ISSN 0861-0312. стр. 148-155. статията е отпечатана в академично издание ВВОВУ “Васил Левски”. В. Търново след нейното представяне и одобряване на. Юбилейна научна сесия с международно участие’98 “120 години от създаването на ВВОВУ “Васил Левски”. В. Търново 25 и 26.06 1998.
[6]. Георгиев А. С. и Н. Г. Георгиева. ‘Изчисляване количеството невъзстановяеми запасни елементи на уплътнителните телефонни системи при внезапни откази’. Сборник научни трудове, книжка №67 - тематични направления “Свързочна техника, химия, физика, екология”, ISSN 0861-0312. стр. 164-171. Статията е отпечатана в академично издание ВВОВУ “Васил Левски”. В. Търново след нейното представяне и одобряване на. Юбилейна научна сесия с международно участие’98 “120 години от създаването на ВВОВУ “Васил Левски”. В. Търново 25 и 26.06 1998.
[7]. Георгиев А. С. и Н. Г. Георгиева. ‘Изчисляване количеството невъзстановяеми запасни елементи на уплътнителните телефонни системи при параметрични откази’. Сборник научни трудове, книжка №67 - тематични направления “Свързочна техника, химия, физика, екология”, ISSN 0861-0312. стр. 156-163. Статията е отпечатана в академично издание ВВОВУ “Васил Левски”. В. Търново след нейното представяне и одобряване на. Юбилейна научна сесия с международно участие’98 “120 години от  създаването на ВВОВУ “Васил Левски”. В. Търново 25 и 26.06 1998.
[8]. Георгиев А.С. ‘Анализ на коефициента на престой на индивидуалното обурудване на уплътнителна телефонна система УТС100'. Пета национална научноприложна конференция с международно участие "Електронна техника (ЕТ'96)", Созопол, 27- 29.09.1996. ТУ-София и TU-Delft, the Netherlands, Сборник научни трудове, книга 2, стр.195-200.
[9]. Георгиев А. С. ‘Използуване на данните за надеждността при техническото обслужване на електронна апаратура със система за контрол’. The ninth scientific and applied science conference with international participation “ELECTRONICS ET’2000” Sozopol, Educational sports and recovery complex of the TU-Sofia, September 20-22.2000. Proceedings of the conference ”Electronics‘2000”, ISBN 954-438-304-2 book 3р. 9-13.
[10]. Пранчов Р.Б, А.С. Георгиев, Н.Г. Георгиева. Отчет по договор №184-11/90 на тема: “Оценка на експлоатационната надеждност на уплътнителни телефонни системи УТС100”, с ръководител доц. д-р Р.Б.Пранчов, заявител Комитет по съобщения и информатика, НИС ТУ-София, С., 1991.

Публикуван

2018-05-16

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

СТРАТЕГИИ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СИСТЕМИ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 1(1), 58-66. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/30

Най-четените статии от същия автор(и)