БЛОКОВА СТРАТЕГИЯ С МИНИМАЛНИ АВАРИЙНИ И ПЪЛНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ

Автори

  • Anton Georgiev

Ключови думи :

надеждност, техническо обслужване, експлоатационна надеждност, профилактика на технически системи, аварийно възстановяване на технически системи

Абстракт

В статията се анализират накои въпроси, свързани с експлоатационната надеждност на електронни системи. Направено е сравнение на различни блокови стратегии за техническо обслужване на такива системи. Акцентирано е на приложимостта на отделните стратегии. Направен е анализ на основните им характеристики и параметри. По-специално внимание е обърнато на блоковата стратегия за техническо обслужване,
съдържаща минимални аварийни ремонти и пълни профирактчни възстановявания. Предложени са аналитични изрази за оценяване на експлоатационната надеждност на електронните системи при прилагане на тази стратегия.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1]. Георгиев А. С. Стратегии за техническо обслужване на електронните системи. Електронно списание „Компютърни науки и комуникации” ISSN:1314-7846 брой 1, 12.2012 г. стр. 58-66.
[2]. Тошков А. З., Оптоелектроника и оптични комуникации, Бургас „Форос солна офсет”, ISBN 954-9370-22-5, Бургаски свободен университет, 2005 г. 104 стр.
[3]. Пранчов Р. Б, П. Славейков, А. С. Георгиев. Отчет по договор №353/88 на тема: “Изследване надеждността на уплътнителни телефонни системи УТС100”, с ръководител доц. ктн. Р.Б.Пранчов, заявител Комитет по съобщения и информатика, НИС ВМЕИ-София, С., 1989.
[4]. Georgiev A. Sl., N. G. Georgieva. ‘Markovsky model of the reliability of the autonomous
system for transformation of the wind’s energy’. Annual School Lectures, Volume 22, Sofia, 2000. ISSN 0861-0797 p.7-12.
[5]. Георгиев А.С., Н. Г. Георгиева, Д. Ковачев и А. З. Тошков. ‘Оптимизиране на резервирането в електронните системи'. Национална конференция с международно участие "Електроника ' 2002", София, 17-18.10.2002. Сборник с доклади - стр. 247-252.
[6]. Georgiev A. Sl. ‘Bridge Systems and their Reliability Analysis’. International Scientific Journal ”Acta Universitatis Pontica Euxinus” published by aegis of Tehnical University of Varna - Bulgaria and Ovidius University of Constanta - Romania, ISSN 1312-1669, Volume1, 2002 pp. 108-113. http://www.univ-ovidius.ro/imim/Acta_Pontica_Euxinus_Vol_1_No1.pdf
[7]. Георгиев А. С., Н. Г. Георгиева, Т. Папанчев, К. Тенекеджиев и Н. Д. Николова. Научноизследователски проект „Изследване надеждността и изготвяне на съответната надеждностна документация за система за мониторинг на състоянието и за оповестяване”, с ръководител доц. д-р. инж. Георгиев А.С, заявител ДИКС Интертрейд ООД гр. София, 25.10.2010.

Публикуван

2018-05-31

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

БЛОКОВА СТРАТЕГИЯ С МИНИМАЛНИ АВАРИЙНИ И ПЪЛНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2(1), 15-20. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/188

Най-четените статии от същия автор(и)