ПРИЛОЖЕНИЕ НА СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАДЕЖДНОСТТА НА ЕЛЕКТРОННИ ИЗДЕЛИЯ

Автори

  • Toncho Hristov Papachev
  • Anton Georgiev

Ключови думи :

надеждност, излишък по натоварване, системи за автоматизирано проектиране, Монте Карло симулации

Абстракт

Проектирането на съвременните електронни изделия и ситеми се базира на различни софтуерни продукти за автоматизирано проектиране, популярни още като CАD/CAM системи. Възможностите на тези системи включват копютърното симулиране на работата на проектираните електронни схеми, с цел постигане на предварителна оценка на протичащите в схемата процеси. Чрез модулите за
компютърна симулация в CАD/CAM системите могат да бъдат анализирани данните, даващи информация за режимите на работа и натоварването на съставните компоненти на схемите. В настоящата статия се дискутират възможностите за използване на тези модули в процеса на прогнозиране на надеждността на електронните схеми. Предложен е алгоритъм за оценяване на надеждността на електронна схема, въз основа на данните
от нейната компютърна симулация.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1] КРОП А. Д., Анализ надежности электронной измерительной аппаратуры при ее проектировании, Изд. “Советское радио”, Москва, Русия, 1978
[2] PSpice Advanced Analysis User’s Guide, http://ebookbrowse.com/pspice-advanced-analysis-user-guide-pdf-d1336555
[3] Fitzpatrick D., Analog Design and simulation using OrCAD Capture and PSpice, Elsevier Ltd., 2012, ISBN 978-0-08-097095-0
[4] Military Handbook Reliability Prediction of Electronic Equipment MIL-HDBK-217F, Notice 2, US Department of Defence, USA 1995
[5] Telcordia Technologies Special Report SR-332 Issue 1, Reliability Prediction Procedure for Electronic Equipment, , May 2001
[6] IEC TR 62380, Reliability data handbook – Universal model for reliability prediction of electronics components, PCBs and equipment, First edition 2004-08, International Electrotechnical Commission, Geneva, Switzerland
[7] UTE FIDES Guide 2009 Edition A September 2010 Reliability Metodology for Electronic System, FIDES Group, www.fides-reliability.org

Публикуван

2018-05-30

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

ПРИЛОЖЕНИЕ НА СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАДЕЖДНОСТТА НА ЕЛЕКТРОННИ ИЗДЕЛИЯ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2(2), 2-10. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/177

Най-четените статии от същия автор(и)

1 2 > >>