БЛОКОВА СТРАТЕГИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ С АВАРИЙНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ, ЧИЙТО ОБЕМ ЗАВИСИ ОТ МОМЕНТА НА НАСТЪПВАНЕ НА ОТКАЗА

Автори

  • Anton Georgiev

Ключови думи :

надеждност, техническо обслужване, експлоатационна надеждност, профилактика на технически системи, аварийно възстановяване на технически системи

Абстракт

 Статията е посветена на проблемите, свързани с техническото обслужване на електронни системи. Разработена и предложена е стратегия за техническо обслужване, при която решението за типа, обема и съдържанието на ремонтните дейности се взема на базата на това, колко отдалечена във времето е следващата профилактика. В статията са изследвани и анализирани основните характеристики на такава стратегия и са предложени аналитични изрази за оценка на нейната ефективност.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1]. Георгиев А. С., Н. Г. Георгиева, Х. Гигов, Т. Папанчев, Г. Тодоринов и А. Карачумаков. НП3/2011 „Изследване на възможностите за подобряване надеждността на електронни изделия”, с ръководител доц. д-р. инж. Георгиев А.С, Научноизследователски проект, финансиран целево от държавния бюджет – 2011 г.
[2]. Георгиев А. С. и Т. Папанчев, Научноизследователски проект №ПД3. „Изследване на надеждността на електронни изделия”, с ръководител доц. д-р. инж. Георгиев А.С, проект, финансиран целево от МОМН.
[3]. Тошков А. З. Оптоелектроника и оптични комуникации, „Форос солна офсет” Бургас ISBN 954-9370-22-4, Бургаски свободен университет, 2005 г., 304 стр.
[4]. Македонски Д. В., А. З. Тошков, Измерване в електрониката и електротехниката, „Форос солна офсет” Бургас ISBN-957-9370-09-7, Бургаски свободен университет, 2004г., 255 стр.
[5]. Георгиев А. С. Стратегии за техническо обслужване на електронните системи. Електронно списание „Компютърни науки и комуникации” ISSN: 1314-7846 брой 1, 12.2012 г. стр. 58-66.
[6]. Georgiev A.Sl. ‘Facts that Influence on the Optimal Number of the Reserve Modules in the Electronic Equipment’. International Scientific Journal”Acta Universitatis Pontica Euxinus” published by aegis of Tehnical University of Varna – Bulgaria and Ovidius University of Constanta – Romania, ISSN 1312-1669, Volume 1, Number 1, 2002 pp. 103-107. http://www.univ-ovidius.ru/imim/Acta_Pontica_Euxinus_Vol_1_No1.pdf
[7]. Георгиев А.С., Н. Г. Георгиева., Д. М. Ковачев и А. З. Тошков. ‘Оптимизиране на резервирането в електронните системи'. Национална конференция с международно участие "Електроника ' 2002", София, 17-18.10.2002. Сборник с доклади - стр. 247-252.

Публикуван

2018-05-30

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

БЛОКОВА СТРАТЕГИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ С АВАРИЙНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ, ЧИЙТО ОБЕМ ЗАВИСИ ОТ МОМЕНТА НА НАСТЪПВАНЕ НА ОТКАЗА. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2(2), 53-61. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/183

Най-четените статии от същия автор(и)