БЛОКОВА СТРАТЕГИЯ СЪС ЗОНИ НА БЕЗДЕЙСТВИЕ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ

Автори

  • Anton Georgiev

Ключови думи :

надеждност, техническо обслужване, експлоатационна надеждност, профилактика на технически системи, аварийно възстановяване на технически системи

Абстракт

В статията се дискутират въпросите на надеждността на електронните системи. Предложени са няколко стратегии за техническо обслужване на електронни системи. Изследвани и анализирани са основните им характеристики и параметри. Обърнато е внимание на приложимостта на отделните стратегии. Акцентът е поставен върху блоковата стратегия за техническо обслужване със зони на бездействие. Предложени са
аналитични изрази за изчисляване както на печалба от изпълнението на формулираната нова стратегия, така и за оценка на нейната експлоатационна надеждност.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1]. Георгиев А. С., Н. Г. Георгиева, Т. Папанчев, К. Тенекеджиев и Н. Д. Николова. Научноизследователски проект „Изследване надеждността и изготвяне на съответната надеждностна документация за система за мониторинг на състоянието и за оповестяване”, с ръководител доц. д-р. инж. Георгиев А.С, заявител ДИКС Интертрейд ООД гр. София, 25.10.2010.
[2]. Георгиев А. С., Н. Г. Георгиева, Х. Гигов, Т. Папанчев, Г. Тодоринов и А. Карачумаков. НП3/2011 „Изследване на възможностите за подобряване надеждността на електронни изделия”, с ръководител доц. д-р. инж. Георгиев А.С, Научноизследователски проект, финансиран целево от държавния бюджет – 2011 г.
[3]. Георгиев А. С. и Т. Папанчев, Докторантски проект №ПД3. „Изследване на надеждността на електронни изделия”, с ръководител доц. д-р. инж. Георгиев А.С, Научноизследователски проект, финансиран целево от МОМН.
[4]. Георгиев А.С., Р.Б. Пранчов, Н.Г. Георгиева. ‘Нова стратегия за възстановяване на уплътнителни телефонни системи’. ХХVІ Научна сесия “Комуникационни, електронни и компютърни системи’91”, С., 1991.
[5]. Пранчов Р. Б, А. С. Георгиев Н. Г. Георгиева. ‘Коригиране на сроковете за профи-лактика на съобщителните системи по данни за
експлоатационната надеждност'. ХХV Научна сесия “Ден на радиото’90”, С., 1990.
[6]. Георгиев А. С. Стратегии за техническо обслужване на електронните системи. Електронно списание „Компютърни науки и комуникации” ISSN: 1314-7846 брой 1, 12.2012 г. стр. 58-66.
[7]. Георгиев А.С., Н. Г. Георгиева., Д. М. Ковачев и А. З. Тошков. ‘Оптимизиране на резервирането в електронните системи'. Национална конференция с международно участие "Електроника ' 2002", София, 17-18.10.2002. Сборник с доклади - стр. 247-252.
[8]. Пранчов Р. Б, П. Славейков, А. С. Георгиев. Отчет по договор №353/88 на тема: “Изследване надеждността на уплътнителни телефонни системи УТС100”, с ръководител доц. ктн. Р.Б.Пранчов, заявител Комитет по съобщения и информатика, НИС ВМЕИ-София, С., 1989.
[9]. Georgiev A. Sl., N. G. Georgieva. ‘Markovsky model of the reliability of the autonomous system for transformation of the wind’s energy’. Annual School Lectures, Volume 22, Sofia, 2000. ISSN 0861-0797 p.7-12.

Публикуван

2018-05-31

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

БЛОКОВА СТРАТЕГИЯ СЪС ЗОНИ НА БЕЗДЕЙСТВИЕ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2(1), 7-14. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/187

Най-четените статии от същия автор(и)