ИЗБОР НА СТРАТЕГИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА НАДЕЖДНОСТ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА В КОНТЕКСТА НА ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТТА

Автори

  • Anton Georgiev
  • Marinela Yordanova Medical University of Varna
  • Margreta Vasileva Medical University of Varna
  • Rosen Vasilev Medical University of Varna

Ключови думи :

Медицинска апаратура, Техническо обслужване, Експлотационна надеждност, Електробезопасност

Абстракт

В статията е пос­тавен ак­­цент преди всичко на три­те типични състояния за съвременна­та електронна техника: работоспособно състояние, състояние на отказ и със­­то­яние на въз­ста­новяване. Състоя­ни­ето на от­­каз (SO) и работоспособното състояние (SР) се характеризират чрез ве­роятностите за пребиваване във вся­ко от тях – ве­роятност за от­каз Q(t) и вероятност за безотказна работа P(t). Целта на настоящата статия е, в ре­зултат на изследване на казусите, свързани с експлоатационната надеждност на раз­лични по тип и сложност електронни системи са разработени, предложени и ана­ли­зи­ра­ни няколко различни концепции за провеждане на техническото обслужване. В зак­лючение се предлага най-подходящата стратегия за техническо обслужване на меди­цинска апаратура за целите на осигуряване на висока степен на електро­безо­пасност.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

Papanchev, Toncho, Garipova, Julia An Extended Analysis of Reliability Test Data, 2020 29th International Scientific Conference Electronics, ET 2020 – Proceedings, Sozopo 16 - 18 September 2020.

Prodanov, Prodan, Dankov, Dobroslav, Reliability of low-power stepper motor drivers, 2022 31st International Scientific Conference Electronics, ET 2022 – Proceedings, Sozopol13 – 15 September 2022

Madzharov, Nikolay, Prodanov, Prodan, Reliability Analysis of Autonomous Inverter with Energy Dosing for Various Applications, AIP Conference Proceedings Open Access Volume 25056 September 2022, 47th International Conference on Applications of Mathematics in Engineering and Economics, AMEE 2021, Sofia, Virtual 7 – 13 June 2021

Георгиев, А. С. Надеждност на електронните изделия (Reliability of electronic products), 2019, Аквапринт” ООД, Варна, ISBN: 978-619-7168-06-8

Georgiev, A.S., Vasilev, R.N., Comparison of Some Variants of Emergency Maintenance Strategy, 2020 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, EE and AE 2020 - Proceedings

Slavchev Georgiev, A., Nikolov Vasilev, R.,Maintenance Strategies Where the Moment in Which Next in Line Preventive Repair of the Medical Apparatus Will Begin, is Known in Advance, 2020 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, EE and AE 2020 – Proceedings

Georgiev, A.S., Vasilev, R.N., Optimizing the Maintenance of Medical Apparatus2020 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, EE and AE 2020 – Proceedings

Yordanova, M. (2020, November 12). Some Considerations for the Risk Assessment at Work with Medical Equipment. 2020 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE). 2020 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE). https://doi.org/10.1109/eeae49144.2020.9279053

Yordanova, M. Y. (2021). Requirements for the Power Supply of Medical Equipment and the Application of Technical Protective Measures. In 2021 XIII-th Scientific Conference BulEF 2021(BulEF). IEEE.

Публикуван

— Актуализирано на 2024-03-31

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

ИЗБОР НА СТРАТЕГИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА НАДЕЖДНОСТ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА В КОНТЕКСТА НА ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТТА. (2024). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 12(1), 37-44. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/282

Най-четените статии от същия автор(и)