ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДИ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ОБРАЗИ И АНАЛИЗ НА ДАННИ В КЛАСИФИКАЦИЯТА НА ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ ПО НАДЕЖДНОСТ

  • Toncho Hristov Papachev
  • Anton Georgiev
Ключови думи: анализ на данни, „бърн-ин” натоварвания, високоотговорна електронна апаратура

Абстракт

Прилагането на методи за разпознаване на образи (РО) и анализ на данни е подходящо  при изследването на ИС с висока степен на интеграция (ГИС, микроконтролери,  микропроцесори, памети, FPGA и други СГИС), сложна и високоотговорна електронна  апаратура, чието пълно изпитване по надеждност е трудно осъществимо или нецеле- съобразно [1]. РО може да се прилага на различни етапи – на изхода на производството  (изходящ контрол), след прилагане на „бърн-ин” натоварвания, при приемо-предава- телни процедури и др.  

РО и анализът на данни са процеси, свързани с измерване и анализиране на множество  признаци, чиито мерни единици могат да бъдат от различно естество и порядък, с  различна степен на информативност и с различна тежест. Това ги прави подходящи за  изследвания в областта на електрониката, тъй като състоянието на електронните  изделия достатъчно точно може да бъде описано с помощта на краен брой параметри  (признаци) [2]. Тези параметри формират вектори на образите на изделията, а стойнос- тите на параметрите определят местоположението на образа на изделието в многомер- ното пространство на признаците. Ако на базата на някакви данни и извършени изслед- вания пространството може да се раздели на области, отговарящи на определено  надеждностно състояние на изделията, попадането на образа на едно изделие в една  или друга област може да бъде показател за класифицирането му по надеждност [3]. 

Литература

[1] Георгиева Н. Г.; Проблеми на надеждността на микроелектронните изделия, Дисертация за получаване на научна степен “доктор”. Научен ръководител А.Атанасов, София, 1997
[2] Sotiris V. A., P. W. Tse, M. G. Pecht; Anomaly detection through a Bayesian support vector machine, IEEE Transactions on Reliability, vol. 59, No.2, June 2010.
[3] Георгиева Н. Г., А. С. Георгиев; Прогнозиране на параметричната надеждност на електронните изделия, Списание “Електротехника и електроника” (“Е+Е”), №1-2, 2004, ISSN 0861-4717. Стр 16-21.
[4] Синягина Н., М.Тодорова; Разпознаване на образи, ISBN 978-954-680-453-2, Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, 2007.
[5] Gonsales R., E. Woods; Digital image processing, second edition, Prentice Hall, NJ, 2002. [6] Р. Гонсалес; Принципы распознавания образов, изд. Мир, Москва, 1978.
Публикуван
2012-11-16
Как да се цитира
Papachev, T., & Georgiev, A. (2012). ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДИ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ОБРАЗИ И АНАЛИЗ НА ДАННИ В КЛАСИФИКАЦИЯТА НА ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ ПО НАДЕЖДНОСТ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 1(1), 23-33. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/31
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Most read articles by the same author(s)