БИЗНЕС КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ ЧРЕЗ НАУКА С ПОМОЩТА НА ОТТ

  • Yanislav Zhelev
  • Angel Zahariev Toshkov
  • Evgeniya Nikolova
  • Mariya Zaharieva
Ключови думи: технологичен трансфер, виртуален офис, програмируеми модули за управление на процеси, цифрови библиотеки

Абстракт

Тази публикация представя някои от резултатите от дейностите по проект № BG161P003-1.2.02-0022-C0001 „Създаване на нов офис за трансфер на иновационни технологии в предприятията от Югоизточен регион”, финансиран по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”, чийто бенефициент е Бургаски свободен университет. Описани са накратко целите и задачите на проекта. Основно внимание се обръща на създадения виртуален офис за технологичен трансфер и на някои от технологиите от базата данни на Офиса за технологичен трансфер (ОТТ).

Литература

1. Националната програма за развитие: България 2020 http://www.gb.government.bg/Documents/strategii/NDP_BG2020_12_2012-bg.pdf
2. Рамкова програма на ЕС за научни изследвания „Хоризонт 2020“ http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=41
3. Нейчева М., Г. Николова, Оценка на технологично нововъведение: Приложимост, необходимост и икономически ефект за фирмата, Сборник доклади от конференция „Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион“, 20 ноември 2014 (180-207), ISBN 978-954-8468-97-8
4. Lowndes, M. An Introduction to the Semantic Web for Museums, International Conference for Culture and Heritage On-line: Museums and the Web 2006, March 22-25 2006,
http://www.archimuse.com/mw2006/papers/lowndes/lowndes.html (last vis. May 2014)
5. Luchev, D., D. Paneva-Marinova, L. Pavlova-Draganova, R. Pavlov: New Digital Fashion World, In the Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies ComSysTech’13, Ruse, Bulgaria, 28-29 June, 2013, 270-275.
6. Paneva, D., Rangochev, K., Luchev, D., Ontological Model of the Knowledge in Folklore Digital Library, In the Proceedings of the Fifth HUBUSKA Open Workshop “Knowledge Technologies and Applications”, 31 May - 1 June, 2007, Kosice, Slovakia, pp. 47-55, ISBN: 978 80 969148 8 3.
7. Pavlov, R., Paneva-Marinova, D., Goynov, M, Pavlova-Draganova, L., Services for Content Creation and Presentation in an Iconographical Digital Library, International Journal “Serdica Journal of Computing”, 2010, Vol.4, №2, pp. 279-292, ISSN: 1312-6555.
8. Paneva-Marinova, D., Pavlov, R., Goynov, M., Pavlova-Draganova, L., Draganov, L., Search and Administrative Services in Iconographical Digital Library, In the Proceedings “New Trend in Information Technologies” of the Joint International Events of Informatics "ITA 2010”, June, 2010, Varna, Bulgaria, pp. 177-187, ISBN: 978-954-16-044-3.
9. Toshkov Angel, "Proektirane i izgrazhdane na razvoyna sistema na bazata na programiruemi matritsi ot familiyata XILINX", HI-ta Mezhdunarodna nauchna konferentsiya"Upravlenie i ustoychivo razvitie" , 20-22 mart 2009, Yundola, 2009
10. Toshkov Angel, Marko Ivanov, Yancho Ivanov, "Programator za ISP", Godishnik na BSU za 2008 g., BSU, 2008.
Публикуван
2018-05-22
Как да се цитира
Zhelev, Y., Toshkov, A., Nikolova, E., & Zaharieva, M. (2018). БИЗНЕС КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ ЧРЕЗ НАУКА С ПОМОЩТА НА ОТТ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(2), 67-95. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/97
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>