ИЗСЛЕДВАНЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА РАБОТА НА ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ

Автори

  • Silvija Letskovska
  • Kamen Seymenliyski

Ключови думи :

фотоволтаични панели, ефективността, слънчева енергия, производство на електроенергия

Абстракт

При избор на фотоволтаични панели е много важно да се знаят параметрите, които характеризират модулите - мощност, напрежение, ток при различни режими на работа. Важно е да се знаят обаче и условията, при които са получени стойностите на тези параметри.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1]. www.hyundaisolar.com
[2]. П. Рахнев и С. Лецковска, Слънчевите панели – настояще и бъдеще, МНК на БСУ“ - Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза”, БСУ, България, 2010.
[3]. Силвия Лецковска и Камен Сейменлийски, Система за мониторинг и оценка на енергийния потенциал от слънчева енергия, Годишник на БСУ, 2014, том XXX, стр. 208-213.
[4]. Елдар Заеров, Силвия Лецковска, Камен Сейменлийски, Бургаски свободен университет – производител на енергия, Научна конференция с международно участие - "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието", 2015, БСУ
[5]. П. Рахнев, С. Лецковска, Д. Парашкевов, Температурни зависимости при соларните клетки, НК с международно участие „Образователни технологии” – Сливен, 2010;
[6]. Pavlik Rahnev, Silvija Letskovska, Dimitar Parachkevov, Problem in using polymer substrates for solar cells, SIELA 2009, ISBN 978-954-323-530-8
[7]. http://slavapril.narod.ru
[8]. Hofierka, J, and J. Kanuk. 2009. Assessment of photovoltaic potential in urban areas u sing open source solar radiation tools. Renewable Energy (34): 2206-2214.
[9]. Радостин Димитров, Система за анализ и визуализация на данни от БСУ – метео станция, Годишник, TOM XXXIII, БСУ, 2016, стр. 415-422
[10]. Silviya Letskovska, Kamen Seymenliyski, Ginko Georgiev, Laboratory Equipment for Energy Accumulation from Renewable Sources, ICEST 2016, 28-30 June 2016, Ohrid, Macedonia
[11]. Я. Чарыев, К. Ходжанепесов, Влияния параметров атмосферы на энергетические характеристики кремниевой солнечной батареи, 10-й Международной научно-технической конференции «энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве», 24-25 мая 2016 г., ISSN2304-4926
[12]. IEC, `Photovoltaic System Performance Monitoring – Guidelines for measurement, Data Exchange and Analysis, IEC Standard 61724`, Geneva, Switzerland, 1998
[13]. Виссарионов В.И., Дерюгина Г.В., Кузнецова В.А., Малинин Н.К.,Солнечная энергетика: – М.: Издательский дом МЭИ, 2008.

Публикуван

2018-05-18

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

ИЗСЛЕДВАНЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА РАБОТА НА ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(4), 12-17. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/44

Най-четените статии от същия автор(и)