ВОДОРОДЪТ КАТО ВЪЗОБНОВЯЕМ ИЗТОЧНИК - ПРОМИШЛЕН ДОБИВ И УПОТРЕБА

  • Kamen Seymenliyski
  • Silvija Letskovska
Ключови думи: горивни клетки, електролиза, водород

Абстракт

Тaзи статия представя резултатите от проучване на възможностите на електролизерите на системата - горивна клетка за производство и съхранение на енергия. Получени са резултати за ефективността на системата.

Литература

1. http://www.horizonfuelcell.com
2. http://bgh2society.org
3. Тарасов Б. П., Лотоцкий М. В., Водородная энергетика: прошлое, настоящее, виды на будущее, Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д. И. Менделеева), 2006
4. Петрий О. А., Левин Э. Е., Водородаккумулирующие материалы в электрохимических системах, Рос. хим. ж. об-ва им.Д. И. Менделеева, 2006, т. L, № 6
Публикуван
2018-05-29
Как да се цитира
Seymenliyski, K., & Letskovska, S. (2018). ВОДОРОДЪТ КАТО ВЪЗОБНОВЯЕМ ИЗТОЧНИК - ПРОМИШЛЕН ДОБИВ И УПОТРЕБА. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2(4), 9-14. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/160
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Most read articles by the same author(s)