Т. 9 Бр. 1 (2020): Компютърни науки и комуникации

					Преглед Т. 9 Бр. 1 (2020): Компютърни науки и комуникации

Статиите публикувани в списание КНК са лиценцирани под Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.  Това е отбелязано  изрично към всяка статия.

Политиката на издаване на списанието е съобразена с „Международни стандарти за редактори и автори“ дефинирани от COPE – Международен комитет по етика на публикациите. COPE стандартизира най-добрите практики и напътствия за създаване на   политики, необходими за достигане на най-високите стандарти в етиката на публикуване.  COPE предоставя лидерство в мисленето и етиката на публикуването и практически ресурси за образоване.

С цел повишаване на цитируемостта и видимостта на публикациите в интернет пространството, редакционната колегия си запазва правото да предоставя статии за публикуване в други издания  съгласно дефинициите на COPE. В списанието могат да се публикуват материали от други издания на Бургаски свободен университет, които нямат OnLine версия, а само печатан вариант, при упоменаване на първоначалния източник.

Авторите  трябва да се придържат към изискванията за публикуване, с оригинална работа, която не е публикувана другаде на нито един език. Работата не трябва да се представя едновременно за повече от една публикация, освен ако редакторите на съответните издания не са се съгласили на съвместно публикуване. Ако статиите се публикуват съвместно, този факт трябва да бъде разяснен за читателите.

Статиите се рецензират.

Рецензентите трябва да се придържат към представения шаблон за рецензиране.

Политика на списанието е  съдържанието на рецензиите,  имената на рецензентите и  имената на рецензитаните от тях трудове  да не се разкриват по каквато и да е причина. Това включва и коментари на рецензенти за всички публикации в списанието.

Авторското право на рецензиите е собственост на рецензента и той има право сам да публикува информацията за рецензията си.

 

ISSN 1314-7846

 

Публикуван: 2020-01-14

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846