ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОЦЕСИТЕ НА ОБМЕН НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В УСЛОВИЯТА НА ЕНЕРГИЙНА КРИЗА

Автори

  • Kamen Seymenliyski

Ключови думи :

ENTSO-E, Енергийна система, Трансграничен физически поток, Балансираща енергия, EVN, ENTSO-E

Абстракт

Интегрирането на енергийната система на Република България в рамките на Европейската мрежа на операторите на преносни системи (ЕМОПС), започна през 2009г. ЕМОПС беше създадена и получи законови мандати от Третия законодателен пакет на ЕС за вътрешния енергиен пазар, който цели по-нататъшно либерализиране на пазарите на газ и електроенергия в ЕС. ЕМОПС отговаря за управлението на системата за пренос на електроенергия и за разрешаването на търговията и доставянето на електроенергия през границите в ЕС и включва 43 оператора на преносни системи от 36 страни в Европа.

Процесите на интеграция в рамките на Европейския съюз оказаха съществено влияние върху трансграничния обмен на електроенергия. Изменението на неговия характер, в условията на енергийна криза, е предмет и на настоящата статия.

 

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1]. С. Лецковска, П. Рахнев, Ст. Моллова, Специфични особенности при тарифиране на електрическата енергия, Годишник БСУ, ТОМ XXV, 2011, Годишник БСУ, ТОМ XXV, 2011, ISSN: 1311-221-X, стр. 27-33, Печат: ЕКС-ПРЕС ООД – Габрово
[2]. С. Лецковска, Ст. Моллова, П. Рахнев, Възможности за модифициране на действащите тарифи за заплащане на електрическата енергия, Годишник БСУ, 2012. ISSN: 1311-221-X, том XXVII, стр. 256-264, Печат: ЕКС-ПРЕСООД – Габрово
[3]. Елдар Заеров, Енергия на морските вълни: Класификация на преобразуватели и възможност за използване в Черно море, БСУ - Годишник, Том ХLI, ISSN: 1311-221X, 2020, стр. 28 - 36
[4]. Долчинков Р., Механизми и машини във ВЕИ, Електронно списание на ЦИТН за компютърни науки и комуникации, бр. 3, ISSN 1314-7846, стр. 31-42, 2013.
[5]. Долчинков Р., Бобев В., Електрическият автомобил–стратегия за мобилност и екологичност, Сп. „Управление и устойчиво развитие“, Лесотехнически университет, ISSN 1311-4506, стр. 151-157, 2011.
[6]. Мишо Мацанков, Стоян Петров, Study of voltage in the nodes for one-contur network with decentralized sources, БСУ - Годишник, Том ХLI, ISSN: 1311-221X, 2020, стр. 75-79
[7]. Радослав Симионов, Здравко Караджов, Бъдещи перспективи за развитие на PV централи в България и ЕС – политика на Европейският съюз, БСУ - Годишник, Том ХLI, ISSN: 1311-221X, 2020, стр. 86 - 94
[8]. Здравко Караджов, Радослав Симионов, Бъдещи перспективи за развитие на PV централи в България и ЕС – технически фактори, БСУ - Годишник, Том ХLI, ISSN: 1311-221X, 2020, стр. 368 - 376

Публикуван

2021-12-23

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОЦЕСИТЕ НА ОБМЕН НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В УСЛОВИЯТА НА ЕНЕРГИЙНА КРИЗА. (2021). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 10(1), 11-15. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/261

Най-четените статии от същия автор(и)