Изследване процесите на взаимодействие между енергийните системи на България и Гърция в съвременните условия

  • Kamen Seymenliyski
Ключови думи: ENTSO-E, Енергийна система, Трансграничен физически поток, Балансираща енергия, EVN, ENTSO-E

Абстракт

През 90-те години на миналия век, когато повечето национални пазари на електроенергия и газ все още бяха монополизирани, Европейският съюз и държавите-членки решиха постепенно да отворят тези пазари за конкуренция. Първите директиви за либерализация (първи енергиен пакет) бяха приети през 1996 г. (електричество) и 1998 г. (природен газ) и трябваше да бъдат транспонирани в правните системи на държавите-членки до 1998 г. (електричество) и 2000 г. (природен газ). Вторият енергиен пакет беше приет през 2003 г. и неговите директиви трябваше да бъдат транспонирани в националното законодателство от държавите-членки до 2004 г., като някои разпоредби влязоха в сила едва през 2007 г. Промишлените потребители и домакинствата вече можеха да избират своите доставчици на природен газ и електроенергия от по-широк кръг от конкуренти. През април 2009 г. беше приет трети законодателен пакет за по-нататъшно либерализиране на вътрешния пазар на електроенергия и газ, който измени втория законодателен пакет и беше крайъгълен камък за завършването на вътрешния енергиен пазар.
Всички тези промени, както и моментни фактори, повлияха на процесите на обмен на електроенергия между европейските страни.

Литература

[1]. С. Лецковска, П. Рахнев, Ст. Моллова, Специфични особенности при тарифиране на електрическата енергия, Годишник БСУ, ТОМ XXV, 2011, Годишник БСУ, ТОМ XXV, 2011, ISSN: 1311-221-X, стр. 27-33, Печат: ЕКС-ПРЕС ООД – Габрово
[2]. С. Лецковска, Ст. Моллова, П. Рахнев, Възможности за модифициране на действащите тарифи за заплащане на електрическата енергия, Годишник БСУ, 2012. ISSN: 1311-221-X, том XXVII, стр. 256-264, Печат: ЕКС-ПРЕСООД – Габрово
[3]. Елдар Заеров, Енергия на морските вълни: Класификация на преобразуватели и възможност за използване в Черно море, БСУ - Годишник, Том ХLI, ISSN: 1311-221X, 2020, стр. 28 - 36
[4]. Долчинков Р., Механизми и машини във ВЕИ, Електронно списание на ЦИТН за компютърни науки и комуникации, бр. 3, ISSN 1314-7846, стр. 31-42, 2013.
[5]. Долчинков Р., Бобев В., Електрическият автомобил–стратегия за мобилност и екологичност, Сп. „Управление и устойчиво развитие“, Лесотехнически университет, ISSN 1311-4506, стр. 151-157, 2011.
[6]. Мишо Мацанков, Стоян Петров, Study of voltage in the nodes for one-contur network with decentralized sources, БСУ - Годишник, Том ХLI, ISSN: 1311-221X, 2020, стр. 75-79
[7]. Радослав Симионов, Здравко Караджов, Бъдещи перспективи за развитие на PV централи в България и ЕС – политика на Европейският съюз, БСУ - Годишник, Том ХLI, ISSN: 1311-221X, 2020, стр. 86 - 94
[8]. Здравко Караджов, Радослав Симионов, Бъдещи перспективи за развитие на PV централи в България и ЕС – технически фактори, БСУ - Годишник, Том ХLI, ISSN: 1311-221X, 2020, стр. 368 - 376
Публикуван
2021-12-23
Как да се цитира
Seymenliyski, K. (2021). Изследване процесите на взаимодействие между енергийните системи на България и Гърция в съвременните условия. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 10(1), 11-15. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/261
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Most read articles by the same author(s)