СИМУЛАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИТЕ МРЕЖИ

Автори

  • Ivelina Balabanova

Ключови думи :

трафик, моделиране, динамично маршрутизиране, симулационни скриптове, телетрафични сценарии, статистическо мултиплексиране

Абстракт

Телетрафичното проектиране става изключително важно за информационното общество поради голямото нарастване на изискванията на абонатите
за мрежови ресурси, необходими за предоставяне на качествена и надеждна услуга. Това е сложен процес, като преди масовото въвеждане на всяка една технология, тя преминава през редица процеси на моделиране симулация и експериментална реализация. Следователно моделирането на телетрафични процеси е интересна и актуална задача, която има значителна роля в развитието на телекомуникациите.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1] Д. Радев, Т. Илиев, Г. Христов., Компютърно моделиране на телетрафични системи., Изд. РУ “Ангел Кънчев”, Русе, 2008.
[2] Д. Радев, Телетрафично проектиране., Изд. “Колбис”, София, 2008.
[3] Д. Радев, Теория на телетрафика., Изд. “Нови Знания”, София, 2004.
[4] С. Мирчев, Телетрафично проектиране, издателство “Нови Знания”, София, 2002.
[5] Хр. Христов, С. Мирчев., Телекомуникации издателство. Изд.“Нови Знания”, София, 2004.
[6] http://ce.sharif.edu/~m_amiri/project/networksimulator1/index.htm
[7] http://www.item.ntnu.no/fag/ttm4150/labs/ns2win.html
[8] http://www.cse.msu.edu/~wangbo1/ns2/

Публикуван

2013-06-02

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

СИМУЛАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИТЕ МРЕЖИ. (2013). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2(2), 11-20. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/178