СИМУЛАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИТЕ МРЕЖИ

  • Ivelina Balabanova
Ключови думи: трафик, моделиране, динамично маршрутизиране, симулационни скриптове, телетрафични сценарии, статистическо мултиплексиране

Абстракт

Телетрафичното проектиране става изключително важно за информационното общество поради голямото нарастване на изискванията на абонатите
за мрежови ресурси, необходими за предоставяне на качествена и надеждна услуга. Това е сложен процес, като преди масовото въвеждане на всяка една технология, тя преминава през редица процеси на моделиране симулация и експериментална реализация. Следователно моделирането на телетрафични процеси е интересна и актуална задача, която има значителна роля в развитието на телекомуникациите.

Литература

[1] Д. Радев, Т. Илиев, Г. Христов., Компютърно моделиране на телетрафични системи., Изд. РУ “Ангел Кънчев”, Русе, 2008.
[2] Д. Радев, Телетрафично проектиране., Изд. “Колбис”, София, 2008.
[3] Д. Радев, Теория на телетрафика., Изд. “Нови Знания”, София, 2004.
[4] С. Мирчев, Телетрафично проектиране, издателство “Нови Знания”, София, 2002.
[5] Хр. Христов, С. Мирчев., Телекомуникации издателство. Изд.“Нови Знания”, София, 2004.
[6] http://ce.sharif.edu/~m_amiri/project/networksimulator1/index.htm
[7] http://www.item.ntnu.no/fag/ttm4150/labs/ns2win.html
[8] http://www.cse.msu.edu/~wangbo1/ns2/
Публикуван
2013-06-02
Как да се цитира
Balabanova, I. (2013). СИМУЛАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИТЕ МРЕЖИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2(2), 11-20. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/178
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846