ЕДНОЕЛЕКТРОНИКА И ЕДНОФОТОНИКА

Автори

  • Ivan Kolev
  • Elena Koleva
  • Ivelina Balabanova

Ключови думи :

едноелектроника, квантови точки, структури с тунелно-прозрачни бариери, едноелектронен уловител, тунелен едноелектронен транзистор, едноелектронен транзистор, еднофотоника, фотонни прибори

Абстракт

Обзорна статия в която са разгледани две от най-новите области на електрониката и фотониката- едноелектроника и еднофотоника. Дадени са
едноелектронни и еднофотонни прибори, квантови точки, структури с тунелно-прозрачни бариери и тяхното приложение.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

1. Агринская, Н. В. Молекулярная электроника. Санкт- Петербург, СПбГПУ, 2004.
2. Борисенко, В. Е., Воробьова, А. И. и Е А. Уткина. Наноэлектроника. Бином. Лаборатория знании, Москва, 2009.
3. Гусев А. И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. М., Физматлит, 2007.
4. Игнатов, А. Н. Наноэлектроника. Состояние и перспективы развития. Учебное пособие. Москва, ФЛИНТА, 2012.
5. Никоноров Н. В., Шандаров, С.М. Волноводная фотоника. Санкт Петербург, ИТМО, 2008.
6. Разумов, В. Ф. Молекулярная электроника- проблемы и перспективы. Известия РАН. Серия физическая, 2012, том 76, № 2, с. 223–226.
7. Ткалич, В. Л., А. В. Макеева, Е. Е. Оборина. Физические основы наноэлектроники. Учебное пособие, Санкт-Петербург, 2011.

Публикуван

2015-06-30

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

ЕДНОЕЛЕКТРОНИКА И ЕДНОФОТОНИКА. (2015). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(2), 59-66. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/96

Най-четените статии от същия автор(и)