КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ТЕЛЕТРАФИЧНИ СИСТЕМИ С ЯВНИ ЗАГУБИ ПОСРЕДСТВОМ ДЪРВО НА РЕШЕНИЯТА

  • Georgi Georgiev
  • Ivelina Balabanova
Ключови думи: класификационен метод, телетрафик, изкуствени невронни мрежи, дърво на решенията

Абстракт

Дървото на решенията (Decision tree) е метод, дефиниращ правила в йерархична структура под формата на последователен набор от логически конструкции „if-then”, въз основа на които се формира класификационен модел, получен от обучаващо множество, съдържащо обекти (наблюденията) и техните атрибути (признаци). Зависимите променливи могат да бъдат числови, категориални и
дискретни.

Литература

Мирчев М. Телетрафично проектиране., Изд. “Нови Знания”, София, 2002.

Chen Ch., Shih J.-Sh., Multi-Channel Piezoelectric Quartz Crystal Sensor with Principal Component Analysis and Back-Propagation Neural Network for Organic

Pollutions from Petrochemical Plants. Jornal of Chinese Chemical Society, 2008, 55, p.979-993.

Huiling T., Guangzhong X., Yadong J., Gas Identification Using Gas Sensor Array and Self Organization Competitive Neural Network, Ministry of Education The Key Laboratory of Novel Transdusers, China.

Shih J., Hsu H., Multi-Channel Surface Acoistic Wave (SAW) Sensor Based on Artificial Back Propagation Neural (BPN) and Multivariable Linear Regression Analysis (MLR) for Organic Vapours. Jornal of Chinese Chemical Society, 2007, 57, p.401-410.

Artificial Intelgence: Foundations of Computational Agents. Neural Networks, 2010. (http://artint.info/html/ArtInt_183.html#nnet-ex).

Публикуван
2015-06-30
Как да се цитира
Georgiev, G., & Balabanova, I. (2015). КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ТЕЛЕТРАФИЧНИ СИСТЕМИ С ЯВНИ ЗАГУБИ ПОСРЕДСТВОМ ДЪРВО НА РЕШЕНИЯТА. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(2), 36-44. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/94
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846