ИНТЕЛИГЕНТНА СРЕДА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УРОЦИ ЗА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ

  • Mariya Miteva
  • Asya Stoyanova Doycheva
  • Nina Stancheva
Ключови думи: онтология, CCO стандарт, електронно обучение, интелигентни агенти

Абстракт

Настоящата статия представя общото понятие за разработване на интелигентна среда за генериране на уроци по електронно обучение за културно-историческото наследство на България. Концепцията представлява идеята за учене през целия живот и е част от развитието на VES. Екологията съдържа интелигентен агент, който обработва базата от знания и генерира подходящи уроци в зависимост от това, което потребителят търси. Базата от знания е представена от множество онтологии, които описват културно-историческото наследство на България и се основават на стандарта CCO.

Литература

[1] Stoyanov, S. et al. (2005). From CBT to e-Learning, Journal Information Technologies and Control, 3(4), 2-10.
[2] Stoyanov, S. et al. (2008). An Approach for the Development of InfoStation-Based eLearning Architectures, Comptes Rendus de l’Academie Bulgare des Sciences., 61(9), 1189-1198.
[3] S. Stoyanov, H. Zedan, E. Doychev, V. Valkanov, I. Popchev, G. Cholakov and M. Sandalski, Intelligent Distributed eLearning Architecture, V. M. Koleshko (Ed.), Intelligent Systems, InTech, March, 2012, 978-953-51-0054-6, Hard cover, 366 pages, pp. 185-218
[4] Е. Дойчев, Среда за електронни образователни услуги, дисертация, Пловдивски университет, 2013.

[5] S. Stoyanov, A Virtual Space Supporting eLearning, Proceedings of the Forty Fifth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians Pleven, April 6–10, 2016, 72-82
[6] С. Стоянов, В. Вълканов, В. Вълканова, Виртуално образователно пространство като IoT екосистема, 6-та Национална конференция по електронно обучение във висшите училища, 2-5 юни, 2016, Китен
[7] Kevin, A. , That "Internet of things", in the real world things matter than ideas, RFID Journal, June 2009.
[8] T. Berners Lee, J. Handler, O. Lassila, The Semantic Web, Scientific American, vol. 284, pp. 34-43, May 2001.
[9] Berners-Lee, T. , What the semantic web can represent, W3 org., Scientific report 2000.
[10] В. Вълканова, Изследвания на виртуално образователно пространство в средното училище, дисертация, ИИКТ – БАН, 2014.
[11] S. Stoyanov et. al., Virtual Education Space, BFU International Conference, 2013, pp 153-159, ISBN 978-954-9370-99-7.
[12] CCO (Cataloging Cultural Objects) standard - http://cco.vrafoundation.org/, last visiting 08.09.2016
Публикуван
2018-05-19
Как да се цитира
Miteva, M., Doycheva, A., & Stancheva, N. (2018). ИНТЕЛИГЕНТНА СРЕДА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УРОЦИ ЗА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(4), 39-43. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/50
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846