ИНТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ТЕСТОВЕ ЗА САМОПОДГОТОВКА В СМЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ

  • Vanya Angelova Ivanova
  • Asya Stoyanova Doycheva
Ключови думи: интензификация, дистанционно обучение с присъствени срещи, информационни технологии, тестове, изучаване, обучение, oценяване

Абстракт

Процесът на изучаване на английски език във Факултета по математика и информатика в Пловдивския университет Паисий Хилендарски е описан в статията. Изяснява се необходимостта от засилване на учебния процес и се предлага определение на термина. Очертано е прилагането на смесено обучение в обучението по английски език на ФМИ. Използва се допълнителният модел на смесено обучение, който запазва основната структура на традиционния курс и използва технологичните ресурси за допълване на традиционното обучение в класната стая. Определя се изграждането и използването на тестове на английски за самообучение, които се разработват на базата на всяко учебно звено, изучавано в клас, с цел придобиване на дългосрочни знания и умения на чужд език.

Литература

1. Alderson, J. C., C. Clapham, D. Wall Language Test Construction and Evaluation, Cambridge University Press, 1995
2. Cheng, L., Y. Watanabe, Washback in Language Testing. Research Contexts and Methods, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey London, 2008
3. Downing, S. M., T. M. Haladyna (editors), Handbook of Test Development, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 2006
4. Fulcher, G., F. Davidson, Language Testing and Assessment – an Advanced Resource Book, London and New York: Routledge, 2007
5. http://www.5minuteenglish.com/why-learn-english.htm
6. http://www.shotlekov.net/1213/1
7. Ivanova, V., Construction and Evaluation of Achievement Tests in English, National Conference “Education in Information Society”, 2011, pp 276-285.
8. Roediger III, H., K. McDermott, M. MsDaniel, Using Testing to Improve Learning and Memory, Washington University, 2011, http://psych.wustl.edu/memory/TELC/Roediger_ McDermott_McDaniel_2011.pdf
9. Roediger III, H., P. Agarwal, M. McDaniel, K. McDermott, Test-Enhanced Learning in the Classroom: Long-Term Improvements from Quizzing, Journal of Experimental Psychology: Applied, 2011, Voo. 17, No 4, 382-395, http://psych.wustl.edu/memory/TELC/ Roediger_Agarwal_etal_2011.pdf
10. Staker, H., M. Horn. Classifying K–12. Blended learning, http://www.innosight institute.org/innosight/wp-content/uploads/2012/05/Classifying-K-12-blended-learning2.pdf
11. Stoyanova, A., T. Glushkova, V. Ivanova, E. Doychev, Some Approaches to the Realization of an Adaptive Interactive System for Distance Learning, Proceedings of papers “Informatics in the Scientific Knowledge”, Varna Free University, 2012
12. Stoyanova, F. The Science of Testing, S., Atika, 1996 (in Bulgarian)
Публикуван
2018-05-27
Как да се цитира
Ivanova, V., & Doycheva, A. (2018). ИНТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ТЕСТОВЕ ЗА САМОПОДГОТОВКА В СМЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(2), 23-28. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/142
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846