ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА В ПОДКРЕПА НА АНГЛИЙСКОТО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ И ПРЕПОДАВАНЕ

  • Asya Stoyanova Doycheva
  • Vanya Ivanova
  • Stanimir Stoyanov
  • Emil Doychev
Ключови думи: електронно обучение, интелигентен агент, е-тестове

Абстракт

За да подкрепим английското езиково обучение, предлагаме да разработим интелигентна система SYTE (Система за преподаване на английски език). Архитектурата му включва интелигентен агент, който използва база данни с въпроси, създадени от учителя, и графичен интерфейс за достъп до приложението. Студентите получават случайно избрани тестови въпроси на своите мобилни устройства или персонални компютри на нередовни интервали от време и имат времеви ограничения, за да отговорят на тях.

Литература

[1] Stoyanov, S. et al. (2005). From CBT to e-Learning, Journal Information Technologies and Control, 3(4), 2-10.
[2] Stoyanov, S. et al. (2008). An Approach for the Development of InfoStation-Based eLearning Architectures, Comptes Rendus de l’Academie Bulgare des Sciences., 61(9), 1189-1198.
[3] Е. Дойчев, Среда за електронни образователни услуги, дисертация, Пловдивски университет, 2013. Doychev, E., An environment for e-learning services, dissertation, Plovdiv University, 2013 (in Bulgarian).
[4] T. Berners Lee, J. Handler, O. Lassila, The Semantic Web, Scientific American, vol. 284, pp. 34-43, May 2001.
[5] Berners-Lee, T. , What the semantic web can represent, W3 org., Scientific report 2000.
[6] В. Вълканова, Изследвания на виртуално образователно пространство в средното училище, дисертация, ИИКТ – БАН, 2014. V. Valkanova, Examination of the Virtual Learning Space in the Secondary School, dissertation, Institute of Information and Communication Technologies, Bulgarian Academy of Sciences, 2014 (in Bulgarian).
[7] Emil Doychev, Asya Stoyanova-Doycheva, Stanimir Stoyanov and Vanya Ivanova, Agent-Based Support of a Virtual eLearning Space, ICCCI 2016, Halkidiki, Greece, 28-30 September, 2016.
[8] S. Stoyanov et. al., Virtual Education Space, (sent to the same issue).
[9] SCORM 2004 4th Edition, http://www.adlnet.gov/scorm/scorm-2004-4th/.
[10] Nina Stancheva, Asya Stoyanova-Doycheva, Ivan Popchev and Stanimir Stoyanov, Automatic generation of test questions using ontologies, IEEE IS'16, Sofia, Bulgaria, September 4-6, 2016.
Публикуван
2018-05-18
Как да се цитира
Doycheva, A., Ivanova, V., Stoyanov, S., & Doychev, E. (2018). ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА В ПОДКРЕПА НА АНГЛИЙСКОТО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ И ПРЕПОДАВАНЕ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(4), 18-22. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/45
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Most read articles by the same author(s)