ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ В СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ КАТО АЛТЕРНАТИВА ЗА КАЧЕСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ

Автори

  • Tatyana Ivanova Kotzeva

Ключови думи :

дистанционно обучение, висококачествено образование, предимствата и недостатъците на дистанционното обучение,, Магистърски курс

Абстракт

Статията се фокусира върху някои силни и слаби страни на далечното висше образование в ерата на новите технологии. Бе обсъден случаят на Open University във Великобритания като световен лидер в предоставянето на висококачествени онлайн степени и дистанционно обучение. Представени са основните стъпки в подготовката на дистанционния курс на автора "Социален контекст на публичните комуникации": цели на обучението, онлайн дейности и ресурси, резултати, критерии за оценка.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

1. Баева, Г. Преосмислянето на образованието – неизбежно. В-к Капитал20.07.2014 http://www.dnevnik.bg/analizi/2014/07/20/2345966_preosmislianeto_na_obrazovanieto_-_neizbejno/?ref=substory
2. Качество на висшето образование в национални и глобални контексти. Сп. Критика и хуманизъм, бр. 1, 2011
3. Коцева, Т. Социален контекст на публичните комуникации. СМ 540. Магистърска програма „Публични комуникации и социална психология”.УЦДО, БСУ. http://ucdo.bfu.bg/moodle/course/view.php?id=114
4. Орозова, Д и кол.. Ръководство за разработване на електронни курсове за дистанционно обучение. Бургас:БСУ, 2014

Публикуван

2018-05-26

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ В СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ КАТО АЛТЕРНАТИВА ЗА КАЧЕСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(3), 72-77. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/136