КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ https://csc.bfu.bg/index.php/CSC <p>Електронното списание&nbsp;<strong>"Компютърни науки и комуникации"</strong>&nbsp;на Центъра по информатика и технически науки на Бургаски свободен университет е издание в сферата на&nbsp;<strong>информационните и комуникационните технологии</strong>.</p> <p>В обхвата на списанието попадат и свързани с основното направление области, като:</p> <ul> <li class="show">компютърни и комуникационни мрежи;</li> <li class="show">микропроцесорна техника и схемотехника;</li> <li class="show">програмируеми логически схеми и контролери;&nbsp;</li> <li class="show">сигурност в компютърната техника и комуникациите;</li> <li class="show">надеждност на комуникационни и компютърни системи;</li> <li class="show">моделиране на системи и процеси;</li> <li class="show">компютърни симулации;</li> <li class="show">програмиране;</li> <li class="show">електронна схемотехника;</li> <li class="show">електроника;</li> <li class="show">възобновяеми източници на енергия;</li> <li class="show">проектиране на елементи, изделия и системи;</li> <li class="show">оптична и конвенционална кабелна техника</li> <li class="show">оптични комуникации;</li> <li class="show">редиотехника, радиорелейни и сателитни комуникации;</li> <li class="show">мобилни комуникации и др.&nbsp;</li> </ul> Burgas Free University / Бургаски свободен университет bg-BG КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 1314-7846 КОНЦЕПЦИЯ НА ГЕНЕТИЧНИЯ АЛГОРИТЪМ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОНИКВАНИЯ В КОМПЮТЪРНАТА МРЕЖА https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/231 <div class="tlid-input input"> <div class="source-wrap"> <div class="input-full-height-wrapper tlid-input-full-height-wrapper"> <div class="source-input"> <div class="source-footer-wrap source-or-target-footer"> <div class="character-count tlid-character-count"> <div class="cc-ctr normal"><span class="" title="">Резюме: Настоящата работа разглежда основната функционалност и структура на генетичните алгоритми.</span> <span class="" title="">Последователността на характеристиките на мрежовите връзки се интерпретира като хромозома, която дефинира правило за откриване на проникване, докато самите характеристики се считат за гени на хромозома.</span>&nbsp;Представени са о<span class="" title="">сновните характеристики на IP v-4 и IP-v6 мрежата и тяхната структура. Илюстрирани са с примери за мрежови връзки на проникване и нормални мрежови връзки.</span></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> Andon Lazarov Петя Петрова ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2019-06-10 2019-06-10 8 1 3 12 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФУКЦИЯТА НА ПРИГОДНОСТ В ГЕНЕТИЧНИЯ АЛГОРИТЪМ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОНИКВАНЕ В КОМПЮТЪРНИТЕ МРЕЖИИ https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/232 <p>Настоящата работа предлага тематично проучване на основните дефиниции на фитнес функциите, използвани за оценка на характеристиките на мрежата и за откриване на пробиви в компютърната мрежа. Разгледани са и са систематизирани три метода на изчисленията на фитнес функцията. Описан е генетичен алгоритъм за обучение и откриване на проникване на базата на метода на R.Hong. Акцентът е поставен върху метода на Firas Alabsi за определяне на фитнес функцията на мрежовите характеристики. Прилагането му е илюстрирано с експериментални симулирани данни за различни мрежови връзки, Normal, DoS, R2L, U2R и Probe.</p> Andon Lazarov Петя Петрова ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2019-06-10 2019-06-10 8 1 13 22