КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ https://csc.bfu.bg/index.php/CSC <p>Електронното списание&nbsp;<strong>"Компютърни науки и комуникации"</strong>&nbsp;на Центъра по информатика и технически науки на Бургаски свободен университет е издание в сферата на&nbsp;<strong>информационните и комуникационните технологии</strong>.</p> <p>В обхвата на списанието попадат и свързани с основното направление области, като:</p> <ul> <li class="show">компютърни и комуникационни мрежи;</li> <li class="show">микропроцесорна техника и схемотехника;</li> <li class="show">програмируеми логически схеми и контролери;&nbsp;</li> <li class="show">сигурност в компютърната техника и комуникациите;</li> <li class="show">надеждност на комуникационни и компютърни системи;</li> <li class="show">моделиране на системи и процеси;</li> <li class="show">компютърни симулации;</li> <li class="show">програмиране;</li> <li class="show">електронна схемотехника;</li> <li class="show">електроника;</li> <li class="show">възобновяеми източници на енергия;</li> <li class="show">проектиране на елементи, изделия и системи;</li> <li class="show">оптична и конвенционална кабелна техника</li> <li class="show">оптични комуникации;</li> <li class="show">редиотехника, радиорелейни и сателитни комуникации;</li> <li class="show">мобилни комуникации и др.&nbsp;</li> </ul> Burgas Free University / Бургаски свободен университет bg-BG КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 1314-7846 КОНЦЕПЦИЯ НА ГЕНЕТИЧНИЯ АЛГОРИТЪМ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОНИКВАНИЯ В КОМПЮТЪРНАТА МРЕЖА https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/231 <div class="tlid-input input"> <div class="source-wrap"> <div class="input-full-height-wrapper tlid-input-full-height-wrapper"> <div class="source-input"> <div class="source-footer-wrap source-or-target-footer"> <div class="character-count tlid-character-count"> <div class="cc-ctr normal"><span class="" title="">Резюме: Настоящата работа разглежда основната функционалност и структура на генетичните алгоритми.</span> <span class="" title="">Последователността на характеристиките на мрежовите връзки се интерпретира като хромозома, която дефинира правило за откриване на проникване, докато самите характеристики се считат за гени на хромозома.</span>&nbsp;Представени са о<span class="" title="">сновните характеристики на IP v-4 и IP-v6 мрежата и тяхната структура. Илюстрирани са с примери за мрежови връзки на проникване и нормални мрежови връзки.</span></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> Andon Lazarov Петя Петрова ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2019-06-10 2019-06-10 8 1 3 12 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФУКЦИЯТА НА ПРИГОДНОСТ В ГЕНЕТИЧНИЯ АЛГОРИТЪМ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОНИКВАНЕ В КОМПЮТЪРНИТЕ МРЕЖИИ https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/232 <p>Настоящата работа предлага тематично проучване на основните дефиниции на фитнес функциите, използвани за оценка на характеристиките на мрежата и за откриване на пробиви в компютърната мрежа. Разгледани са и са систематизирани три метода на изчисленията на фитнес функцията. Описан е генетичен алгоритъм за обучение и откриване на проникване на базата на метода на R.Hong. Акцентът е поставен върху метода на Firas Alabsi за определяне на фитнес функцията на мрежовите характеристики. Прилагането му е илюстрирано с експериментални симулирани данни за различни мрежови връзки, Normal, DoS, R2L, U2R и Probe.</p> Andon Lazarov Петя Петрова ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2019-06-10 2019-06-10 8 1 13 22 ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС НА ИНОМОДЕЛ – СРЕДСТВО ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА БИЗНЕС МОДЕЛИ https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/234 <p>Бизнес моделите са важна част от планирането на всеки продукт или услуга. Бизнес моделът се определя като план за успешното функциониране на даден бизнес, като се идентифицират източниците на приходи, целевата клиентска база, продуктите и детайлите на финансирането и други ключови фактори чрез графично представяне на основните елементи на бизнес модела, проектирани като системни модули. Целта на статията е да бъдат описани основните функции на потребителския интерфейс за инструмента InnoModel, който е част от инструментите на InnoTools. InnoModel е уеб-базиран инструмент, предназначен за мениджъри на МСП, изправени пред предизвикателството да изградят успешен бизнес модел.</p> <p><strong><em>Ключови думи: </em></strong><em>МСП, </em><em>Canvas, </em><em>бизнес модел, инструмент, </em><em>web-</em><em>базиран</em></p> Evgeniya Nikolova Veselina Jecheva ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2019-06-15 2019-06-15 8 1 23 35 ИНТЕГРИРАНИЯТ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ КАТО ЧАСТ ОТ ПЛАНА ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/235 <p>В статията се разглеждат проблемите и тенденциите за развитие на градския транспорт в отговор на Европейските изисквания за ефикасна транспортна система, чрез разработване на планове за градска мобилност. Интегрираният градски транспорт в гр. Бургас на този етап на изграждане, отговаря на нарасналите изисквания на пътниците, предоставяйки транспортна услуга на ново качествено ниво.</p> Nikolina Belcheva Dragneva ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2019-07-07 2019-07-07 8 1 36 41 СИСТЕМА ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ДАННИ ОТ ЕНЕРГИЕН ТРЕНИРОВЪЧЕН КОМПЛЕКС https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/236 <p>Тази статия представя опита на Бургаския свободен университет в изграждането на интелигентна учебна среда в областта на възобновяемата енергия, която да се интегрира в системата за електронно обучение. Учебната среда включва използването на интелигентни устройства за наблюдение и управление на две фотоволтаични централи, използващи сложна метеорологична станция.</p> Silvija Letskovska Kamen Seymenliyski Eldar Zaerov R. R. Simionov ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2019-10-17 2019-10-17 8 1 42 47