https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/issue/feed КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 2021-03-06T10:31:21+02:00 А. Тошков / A. Toshkov angel@bfu.bg Open Journal Systems <p>Електронното списание&nbsp;<strong>"Компютърни науки и комуникации"</strong>&nbsp;на Центъра по информатика и технически науки на Бургаски свободен университет е издание в сферата на&nbsp;<strong>информационните и комуникационните технологии</strong>.</p> <p>В обхвата на списанието попадат и свързани с основното направление области, като:</p> <ul> <li class="show">компютърни и комуникационни мрежи;</li> <li class="show">микропроцесорна техника и схемотехника;</li> <li class="show">програмируеми логически схеми и контролери;&nbsp;</li> <li class="show">сигурност в компютърната техника и комуникациите;</li> <li class="show">надеждност на комуникационни и компютърни системи;</li> <li class="show">моделиране на системи и процеси;</li> <li class="show">компютърни симулации;</li> <li class="show">програмиране;</li> <li class="show">електронна схемотехника;</li> <li class="show">електроника;</li> <li class="show">възобновяеми източници на енергия;</li> <li class="show">проектиране на елементи, изделия и системи;</li> <li class="show">оптична и конвенционална кабелна техника</li> <li class="show">оптични комуникации;</li> <li class="show">редиотехника, радиорелейни и сателитни комуникации;</li> <li class="show">мобилни комуникации и др.&nbsp;</li> </ul> https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/250 РЕГУЛИРАНЕ НА ИЗХОДНАТА МОЩНОСТ НА АВТОНОМНИ РЕЗОНАНСНИ ИНВЕРТОРИ 2021-03-06T10:31:21+02:00 Daniela Jekova Mareva d_mareva@abv.bg <p><em>Статията представя концепция и анализ на схематично реализирано автономно инверторно захранване за различни приложения. При източниците на индукционно нагряване на течности най-популярният е сериен пълен мостов резонансен инвертор. За регулиране на температурата на инвертора използваме метода за честотно регулиране на изходната мощност. При този метод елементите, съставляващи резонансната верига, имат постоянни параметри. Работната честота се променя, за да позволи плавно регулиране на изходната мощност на индукционния нагревател.</em></p> 2021-03-06T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement##