[1]
A. Toshkov, ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ПАРАМЕТЪРА „ЗАГУБИ ОТ МАКРООГЪВАНЕ“ И НЯКОИ ВХОДНИ ПАРАМЕТРИ НА ОПТИЧНИТЕ ВЛАКНА, КНК, том 5, бр 2, с-ци 3-9, Май 2018.