[1]
S. Stoyanov, A. Stoyanova-Doycheva, T. Glushkova, E. Doychev, и J. Todorov, A REFERENCE ARCHITECTURE OF INTERNET OF THINGS ECOSYSTEM, КНК, том 7, бр 1, с-ци 20-28, Юли 2018.