STOYANOV, S.; STOYANOVA-DOYCHEVA, A.; GLUSHKOVA, T.; DOYCHEV, E.; TODOROV, J. A REFERENCE ARCHITECTURE OF INTERNET OF THINGS ECOSYSTEM. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, v. 7, n. 1, p. 20-28, 20 jul. 2018.