ВОДОРОДЪТ КАТО ВЪЗОБНОВЯЕМ ИЗТОЧНИК - ПРОМИШЛЕН ДОБИВ И УПОТРЕБА. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2(4), 9-14. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/160