(1)
Daskalov, B.; Todorov, J.; Stoianov, S.; Valkanov, V.; Doycheva, A. Персонален асистент за подпомагане на студента. КНК 2018, 5, 29-34.