(1)
Stoyanov, S.; Stoyanova-Doycheva, A.; Glushkova, T.; Doychev, E.; Todorov, J. A REFERENCE ARCHITECTURE OF INTERNET OF THINGS ECOSYSTEM. КНК 2018, 7, 20-28.