ОФИЦИАЛНО СТАРТИРА ПРОЕКТ ACADEMICA С ВОДЕЩО УЧАСТИЕ НА БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

Автори

  • Mariya Hristova Monova-Zheleva

Ключови думи :

проект, Достъпност и хармонизация на висшето образование в Централна Азия чрез модернизация и развитие на учебната програма

Абстракт

Проектът „“Accessibility and Harmonization of Higher Education in Central Asia through Curriculum Modernization and Development“ /ACADEMICA/ № 561553-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP е един от двата проекта с водещо участие на България, спечелили финансиране по програма Еразъм+ ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, централизирана мярка „Изграждане на капацитет в областта на висшето образование“.

Основната цел на тригодишният проект ACADEMICA е да допринесе за модернизацията и усъвършенстването на висшето образование в областта на инженерните науки в страните от Централна Азия (Регион 7) посредством конвергенция с Европейските образователни стандарти и с достиженията на ЕС в разработването на модерни образователни среди и иновативни методологии за преподаване и учене, базирани на отворени образователни ресурси.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Публикуван

2018-05-20

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

ОФИЦИАЛНО СТАРТИРА ПРОЕКТ ACADEMICA С ВОДЕЩО УЧАСТИЕ НА БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(4), 1-2. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/77