ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ ПРЕЗ XXI ВЕК – КОНЦЕПТУАЛНИ АСПЕКТИ

Автори

  • Bojidar Bojinov

Ключови думи :

информация, информационна сигурност, информационно общество

Абстракт

Широкото навлизане на информационни и комуникационни технологии в ежедневните дейности на хората, икономическите субекти и обществото като цяло, съчетани с използването на широк набор от високотехнологични иновации, променя и начина на функциониране на обществото като цяло, като особено важен аспект във функционирането на тази нова дигитална икономика играе сигурността на информацията като нейна основа и ключова компонента. Основната цел на настоящето изследване е изясняване на същността на информационната сигурност, основните видове заплахи, както и общата концептуална рамка и подходи за осигуряване на информационна сигурност. В този аспект, обект на изследването е информационната сигурност в съвременния свят, предмета е фокусиран върху възможностите цел превенция и минимизиране на негативното въздействие информационните рискове и заплахи, а изследователската теза е, че заплахите за информационната сигурност отразяват промените в икономическата, технологична и организационна среда в която функционира икономиката.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

1. Алавердов А.Р. Организация и управление безопасностью в кредитно-финансовых организациях. Московская финансово-промышленная академия. Москва, 2004.
2. Арнаудов, Д., Крумова, А. Сигурност и защита на информационните системи. Част 1. Варна, ВСУ „Черноризец Храбър“ Университетско издателство“, 2007
3. Белов, Е.Б., Лось, В., Меюеряков, Р.В., Шелупанов, Д.А. Основы информационной безопасности. Москва, Горячая линия – Телеком, 2006.
4. Божинов, Б. Банковата сигурност – основни проявления и аспекти. Народностопански архив, бр. 3, 2016.
5. Бугорский, В.Н. Сетевая экономика. Финанси и статистика, Москва, 2008.
6. Визгунов, А., Визгунов, Ар. Уровень защищенности от несанкционорованного доступа как ключевой показатель качества системь дистанционного банковского обслуживания. Информационнье технологии в бизнесе, Бизнес-информатика, №2 (12), 2010.
7. Върбанов, Р. Интернет технологии в бизнеса и мениджмънта. Велико Търново, Фабер, 2015.
8. Гринберг, А.С.. Король, И.А., Информационный менеджмент. Юнити-дана, Москва, 2003.
9. Макарова, Н.В., Волков, В.Б. Информатика. Питер, Москва, 2011.
10. Павлов, Г., Пудин, К. Информационната сигурност в организацията. София, Университетско издателство „Стопанство“, 2011.
11. Перес, К. Технологические революции и финансовый капитал (Динамика пузырей и периода процветания). Издателство „Дело“, Москва, 2011.
12. Семерджиер, Ц. Сигурността и защитата на информацията. София, Класика и стил, 2007.
13. Целков, В., Стоянов, Н., Исмаилов, О. международни стандарти и добри практики за защита на информацията. София, За буквите – О писменехь, 2010
14. Шишманов, К. Рисковете при използването на интернет банкирането и отговорността на потребителите. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи: Юбилейна международна научнопрактическа конференция, Сборник доклади, Т. 1., Свищов , 2013.
15. Cavelty, M. The reality and future of cyberwar. http://mercury.ethz.ch/ serviceengine/Files/ISN/115230/ichaptersection_singledocument/d9c3a284-0167-4492-aaa9-45b2176d2eee/en/Reality_and_Future_of_Cyberwar.pdf (последен достъп 19.08.2016 г.).
16. Clough, J. Principles of Cybercrime. Cambridge university press, New York, 2010.
17. Goodman, M.D., Brenner, S.W. The emerging consensus on criminal conduct in cyberspace”, UCLA Journal of Law and technology 3, 2002.
18. ISACA, Reporting to Targeted Cyberattacks, USA, 2013.
19. Lagazio, M., Sherif, N., Cushman, M. A multi-level Approach to understanding the Impact of Cyber Crime on the Financial Sector.
20. Lehto, M., Phenomena in the Cyber World. In Lehto, M, Neittaanmaki, P., Cyber Security: Analysis, Thechnology and Automation, Intelligent Systems, Control and Automation: Science and Engineering 78, Springer International Publishing, Switzerland, 2015.
21. McKnight, G. Computer Crime. London, Joseph, 1973.
22. Parker, D.B. Crime by Computer. New York, Scribner, 1976.
23. Sieber, U. Legal Aspects of Computer-Related Crime in Information Society. COMCRIME Study, European Commission, 1998.
24. The European Network and Information Security Agency. ENISA threat landscape: Responding to the evolving threat environment. 2012.
25. Transforming cybersecurity using COBIT®5, 2013.
26. https://bg.wikipedia.org/wiki/Интернет_икономика (последен достъп 19.08. 2016).

Публикуван

2018-05-20

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ ПРЕЗ XXI ВЕК – КОНЦЕПТУАЛНИ АСПЕКТИ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(1), 39-50. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/74