ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПУБЛИКАЦИОННАТА АКТИВНОСТ В ОБЛАСТТА НА НЕВРОННИТЕ МРЕЖИ

  • Ivan Popchev
  • Alexander Ivanov
Ключови думи: невронни мрежи, научно изследване

Абстракт

В тази статия се разглеждат ключови фрази в областта на невронните мрежи по отношение на използването им в последните научни публикации. За целите на изследването са изследвани няколко онлайн академични бази данни: Science Direct, Scopus, Google Scholar, Springer Link и други. Изследваният период е от 2000 г. до днес, съсредоточен върху последното десетилетие. Условията се разглеждат в две основни направления: използвани парадигми и аспекти на невронното изчисляване. Извършват се изчисления, определящи промяната в начина на използване на понятията, както и изчисления, свързани с промените в техния съответен дял в документите по темата. Данните се използват, за да се направят някои изводи за състоянието на областта

Литература

[1] Gregor K., Danihelka I., Graves A., etc., DRAW: A Recurrent Neural Network For Image Generation
[2] Miller J. F., Harding S. L., etc., Evolution-In-Materio: Solving Machine Learning Classification Problems Using Materials, University of York, Norwegian University of Science and Technology, Durham University, 2014
[3] Rojas, R.; Neural Networks. A systematic introduction., 1996
[4] Thenius R., Zahadat, P., Schmickl T., EMANN a model of emotions in artificial neural network, 2013
[5] Попчев И., М.Георгиева, Наукометричен анализ в областта на BigData, Научна конференция с международно участие „Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието, БСУ, 2015, стр. 469 – 476.
Публикуван
2018-05-20
Как да се цитира
Popchev, I., & Ivanov, A. (2018). ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПУБЛИКАЦИОННАТА АКТИВНОСТ В ОБЛАСТТА НА НЕВРОННИТЕ МРЕЖИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(2), 42-48. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/68
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846