ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ПАРАМЕТЪРА „ЗАГУБИ ОТ МАКРООГЪВАНЕ“ И НЯКОИ ВХОДНИ ПАРАМЕТРИ НА ОПТИЧНИТЕ ВЛАКНА

Автори

  • Angel Zahariev Toshkov

Ключови думи :

оптични влакна, загуби, макро огъване, графично представяне, параметри, връзка

Абстракт

Статията представени графично връзки между някои конструктивни параметри на оптични влакна и параметъра - макро загуби огъване. Графиките се правят въз основа на известен математически модел. Зависимостите са триизмерни, за по-добро визуализиране на сложните взаимоотношения

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

1. Тошков А. З., Анализ на връзките между конструктивните и експлоатационните параметри на оптичните влакна, Варна, 2011
2. Тошков А. З., Изследване на някои неосновни загуби в оптичните влакна, Присъединяването на България към Европейския съюз – предизвикателства, проблеми, перспективи, , Бургас, БСУ, 2006
3. K. Okamoto, Fundamentals of Optical Waveguides, (Academic Press, San Diego, 2000).
4 J. Sakai, and T. Kimura, “Bending loss of propagation modes in arbitrary-index profile optical fibers”, Applied Optics vol. 17, no. 10, pp 1499-1506, May 1978

Публикуван

2018-05-20

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ПАРАМЕТЪРА „ЗАГУБИ ОТ МАКРООГЪВАНЕ“ И НЯКОИ ВХОДНИ ПАРАМЕТРИ НА ОПТИЧНИТЕ ВЛАКНА. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(2), 3-9. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/60

Най-четените статии от същия автор(и)

1 2 > >>