ИДЕЯ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ВИРТУАЛНОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

  • Asya Todorova Toskova
  • Emil Hristov Doychev
  • Borislav Petrov Toskov
Ключови думи: Учене през целия живот, неформално обучение, пространство за виртуално образование, модели за учене през целия живот, андрагогически подход, компетентен подход, мулти-агентни системи, интелигентни агенти, когнитивна роботика

Абстракт

Тази публикация представя идеята за създаване на модел за неформално образование, който може да се приложи във виртуалното образователно пространство. Моделът се основава на андрагогичен подход и придобиване на компетенции. Интелигентните агенти ще се грижат за обучението и образователното и кариерното ориентиране на учащите. Едно възможно приложение на модела е курс в когнитивната роботика.

Литература

1. S. Stoyanov, H. Zedan, E. Doychev, V. Valkanov, I. Popchev, G. Cholakov and M. Sandalski, Intelligent Distributed eLearning Architecture, V. M. Koleshko (Ed.), Intelligent Systems, InTech, March, 2012, 978-953-51-0054-6, Hard cover, 366 pages, pp. 185-218
2. С. Стоянов, И. Попчев, Инфраструктури за електронно обучение, списание „Техносфера“, БАН, 4(30)/2015, ISSN 1313-38612015, 38-45.
3. Дойчев, Е. Среда за електронни образователни услуги. Дисертационен труд, ПУ „П. Хилендарски”, 2013.
4. S. Stoyanov, A Virtual Space Supporting eLearning, Proceedings of the Forty Fifth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians Pleven, April 6–10, 2016, 72-82
5. V. Valkanov, S. Stoyanov, V. Valkanova, Virtual Education Space, Journal of Communication and Computer, ISSN: 1548-7709 (Print) 1930-1553 (Online), Volume 13, Number 2, February 2016, Serial Number 124, 64-76
6. С. Стоянов, В. Вълканов, В. Вълканова, Виртуално образователно пространство като IoT екосистема, 6-та Национална конференция по електронно обучение във висшите училища, 2-5 юни, 2016, Китен
7. Тоскова, А., Б. Тосков, С. Стоянов, Д. Орозова, А. Стоянова-Дойчева, „Когнитивна роботика“ за продължаващо обучение, Научна конференция с международно участие, БСУ, 2015
Публикуван
2018-05-19
Как да се цитира
Toskova, A., Doychev, E., & Toskov, B. (2018). ИДЕЯ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ВИРТУАЛНОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(4), 35-38. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/49
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846