Персонален асистент за подпомагане на студента

  • Borislav Daskalov
  • Jordan Todorov
  • Stanimir Stoianov
  • Vladimir Valkanov
  • Asya Doycheva
Ключови думи: Персонален асистент, интелигентен агент, BDI архитектура, виртуално пространство за обучение, Системата LISSA

Абстракт

Обучението винаги е било едно от най-важните аспекти за прогреса на дадена нация и на човечеството като цяло. През годините технологиите и практиките използвани за обучение се подобряват постоянно. Днес, в наше време, във времето на интернет, обучението разцъфтява и предполага стотици различни начини за получаване на знания.

В настоящата статия е представен персоналният асистент LISSA, предназначен за подпомагане на студентите в учебния процес [8]. Подробно е описана архитектурата на системата и основните съставящи я агенти. Накратко са представени първоначални идеи за усилване мощта на персоналния агент с възможности за самообучение. Актуалното състояние на разработката се демонстрира с прототипна реализация.

Литература

1. Moodle, https://moodle.org/
2. ILIAS, http://www.ilias.de/
3. Sakai, https://sakaiproject.org/
4. ECollege, http://www.ecollege.ie/moodle/
5. S. Stoyanov, A Virtual Space Supporting eLearning, Proceedings of the Forty Fifth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians Pleven, April 6–10, 2016, 72-82
6. С. Стоянов, И. Попчев, DeLC – минало, настояще, бъдеще, пленарен доклад, Международна конференция „From DeLC to VelSpace”, 26-28 март 2014, Пловдив, ISBN: 0-9545660-2-5.
7. Д. Орозова, С. Стоянов, И. Попчев, Виртуално образователно пространство, Научна конференция с международно участие „Знанието – източник на иновации“, БСУ, 14-15 юни, 2013, ISBN 978-954-9370-99-7, 153-159.
8. Todorov J., Stoyanov S., Valkanov V., Daskalov B., Popchev I. “Learning Intelligent System for Student Assistance - LISSA”, International Conference “IEEE Intelligent Systems IS’16”, Sofia, Bulgaria, ISBN 978-1-5090-1353-1, pp. 753–757, 2016
9. A. Pokahr, L. Braubach and W. Lamersdorf, "Jadex: Implementing a BDI-Infrastructure for JADE Agents," Search of Inovation (Special Issue on JADE), vol. vol. 3, no. no. 3, pp. 76-85, 2003.
10. F. L. Bellifemine, G. Caire and D. Greenwood, Developing Multi-Agent Systems with JADE, Wiley, 2007.
11. A. S. Rao and M. P. Georgeff, "BDI Agents: from theory to practice," in First International Conference on Multi-Agent Systems ICMAS-95, June 1995.
Публикуван
2018-05-19
Как да се цитира
Daskalov, B., Todorov, J., Stoianov, S., Valkanov, V., & Doycheva, A. (2018). Персонален асистент за подпомагане на студента. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(4), 29-34. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/47
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846