ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕЗ НАВЛИЗАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В БАЛКАНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ – КОНЦЕПТУАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Автори

  • Bojidar Bojinov

Ключови думи :

информационни технологии, университети, стратегическо управление, образователни иновации

Абстракт

Настоящата статия си поставя за цел да систематизира и дефинира основните предизвикателства пред управлението на информационните технологии в съвременните университети. В този аспект изпъква и изследователската теза, че управлението на информационните технологии във висшите училища се различава с редица уникални специфики от това в класическите фирми, които са породени от уникалното съчетание на преподавателска, научно-изследователска и административна дейности в рамките на университета. Статията е структурирана в две относително обособени части, като в първата се прави исторически анализ и преглед на различните аспекти и етапи на навлизането на информационните технологии в университетите. Втората част акцентира върху реалните проблеми, пред които са изправени висшите училища от балканските държави и представя резултатите от осъщественото от автора първо международно изследване  „Предизвикателства пред управлението на информационните технологии в университетите“ (31.10-30.11.2016 г.).

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

1. Донева, Р., & Касъклиев, Н. (2006). Стандартизирана университетска информационна система. V-та Национална конференция „Образованието в информационното общество”.
2. Казакова, И.А. (2011). История вычислительной техники. Пенза: Издательство ПГУ.
3. Лазаров, Л. (2016). Информационни системи в образованието. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методи“.
4. Caspary, K., Kusserow, T., Lavin, J., & Movassaghi, M. (1999). Managing Technology Efficiently in California K-12 Schools: Policies & Practices for Minimizing the Total Cost of Ownership (TCO). Berkeley: University of California.
5. Nicolet, T. (2011). Leadership in Higher Education: The CIO Role and the Leadership Team. Dissertation. Greensboro: University of North Carolina.
6. Penrod, J., Dolence, M., & Douglas, J. (1990). The Chief Information Officer in Higher Education. Professional paper Series N4, CAUSE.
7. Quinn, M. J. (2015). Ethics for the information age. New Jersey: Pearson Education, Inc.
8. Sanyal, B.C. (1995). The use of computerized information systems to increase efficiency in university management. IIЕР Contributions No. 20, International Institute for Educational Planning, Paris: UNESCO.
9. Selingo, J. (2014). College 2.0. How Chief Information Officers and Faculty View Technology and the Future of Higher Education. The Chronicle of Higher Education.
10. Suess, J. (2016). The Transforming Role of the Higher Ed Chief Information Officer. The Evolllution – A Destiny Solutions Illumination. Изтеглено от http://evolllution.com/managing-institution/operations_efficiency/the-transforming-role-of-the-higher-ed-chief-information-officer/.
11. The Chronicle of Higher Education. (2014). College 2.0: How Chief Information Officer and Faculty View Technology and the Future of Higher Education. Washington: The Chronicle Of Higher Education.
12. Ward, J., & Peppard, J. (2002). Strategic Planning for Information Systems. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
13. Wikipedia. (2014). DADRA. Изтеглено от https://bg.wikipedia.org/wiki/DARPA

Публикуван

2017-03-30

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕЗ НАВЛИЗАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В БАЛКАНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ – КОНЦЕПТУАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА. (2017). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 6(1), 8-19. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/37