ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ИГРОВИЗАЦИЯТА ВЪРХУ ОБУЧЕНИЕТО ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

  • Angel Toshkov комуникации; компютърни технологии; измервания; иновации https://orcid.org/0000-0003-3798-6283
  • Veselina Zhecheva
Ключови думи: онлайн обучение; хибридни курсове; COVID-19; опит на студентите

Абстракт

Онлайн и хибридните курсове по теми, свързани с ИТ, увеличават търсенето и интереса от десетилетия, но неотдавнашната пандемична ситуация ги направи критични. Настоящата статия представя получените резултати от проучване, свързано с онлайн/хибридното обучение, сред студенти в инженерни специалности в български университети. Резултатите разкриват някои от проблемите и нагласите към обучението по програмиране, както и някои предизвикателства и очаквания на студентите по отношение на онлайн курсовете по програмиране в съответствие с последните образователни изисквания.

Биографични данни

Angel Toshkov, комуникации; компютърни технологии; измервания; иновации

Професор доктор в Бургаски свободен университет

Литература

[1] Guerrero M., D. Urbano, The entrepreneurial university in the digital era: looking into teaching challenges and new higher education trends (Предприемаческият университет в цифровата ера: поглед към предизвикателствата в преподаването и новите тенденции във висшето образование), в "A Research Agenda for the Entrepreneurial University", 2021 г., ISBN: 9781788975032, стр. 143-167.
[2] Guàrdia, L., Clougher, D., Anderson, T., & Maina, M. (2021). IDEAS for Transforming Higher Education (Идеи за преобразуване на висшето образование): An Overview of Ongoing Trends and Challenges (Преглед на текущите тенденции и предизвикателства). The International Review of Research in Open and Distributed Learning (Международен преглед на изследванията в областта на отвореното и разпределеното обучение), 22(2), стр. 166-184. https://doi.org/10.19173/irrodl.v22i2.5206
[3] Михеев, А., Серкина, Ю. и Васяев, А. Съвременни тенденции в цифровата трансформация на висшите учебни заведения в Русия. Educ Inf Technol 26, 4537-4551 (2021). https://doi.org/10.1007/s10639-021-10467-6
[4] Deng, R., & Benckendorff, P. (2017). Съвременен преглед на изследователските методи, възприети за разбиране на използването на масови отворени онлайн курсове (MOOC) от страна на студенти и преподаватели. International Journal of Information and Education Technology, 7(8), pp. 601-607. https://doi.org/10.18178/ijiet.2017.7.8.939.
Публикуван
2022-12-25
Как да се цитира
Toshkov, A., & Zhecheva, V. (2022). ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ИГРОВИЗАЦИЯТА ВЪРХУ ОБУЧЕНИЕТО ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 11(1), 52-63. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/270
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>