ВЪРХУ ЕДНА ВЪЗМОЖНСТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕКСПЛОТАЦИОННИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СИЛОВИ ФИЛТРИ НА ВИСШИ ХАРМОНИЦИ В ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ

Автори

  • Ginko Georgiev
  • Борислав Б. Цветанов

Ключови думи :

захранване, енергийни филтри, висши хармоници

Абстракт

В тази публикация се разглеждат въпроси, свързани с възможността за подобряване на експлоатационните възможности на силовите филтри за висши хармоници в електроснабдителните системи.За тази цел е изследвана работата на силовите резонансни филтри с активно добавяне на коригиращи импулси на напрежението. Резултатите от работата на филтрите бяха оценени чрез THDi

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

1. Чиков В.Ч „Електромагнитна съвместимост в индустриалните предприятия“ ТУ-Варна 2016 г.
2. Георгиев Г. А. „Изследване на възможността за въздействие върху електроенергийната ефективност в корабни условия “- ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” – Варна ,2010 г.
3. De La Rosa F. “Harmonics and power system ” ISBN 0-8493-3016-5 2006 y.
4. Emadi A.,Nassiri A.,Bekiarov S. “Uninterruptible power supplies and active fiters” ISBN 0-8493-3035-1 2005y
5. Kubka L , Janicek J. “Matlab & Simulink – resene priklady” –SOS a SOU Lanskroun -2007
6.Kamen Seymenliyski, Silviya Letskovska, Radoslav Simionov, Eldar Zaerov, Electrical Equipment Impact On The Environment And Quantity Factor Measurement, ICTRS '18, October 8–9, 2018, Barcelona, Spain ISBN: 978-1-4503-6580-2, https://doi.org/10.1145/3278161.3278168, Proceedings of the Seventh International Conference on Telecommunications and Remote Sensing, p. 41-44
7.K. Seymenliyski, Silviya Letskovska, Radoslav Simionov, Eldar Zaerov, Modern technological solutions in electricity supply, Годишник БСУ, 2018, с. 78 – 83, ISSN: 1311-221-X, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД
8.Камен Сейменлийски, Силвия Лецковска, Интелигентни решения в енергийните и ресурсни мрежи, Бургаски свободен университет,2021, ISBN 978-619-253-011-2, 242 с.

Публикуван

2022-11-19

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

ВЪРХУ ЕДНА ВЪЗМОЖНСТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕКСПЛОТАЦИОННИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СИЛОВИ ФИЛТРИ НА ВИСШИ ХАРМОНИЦИ В ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ. (2022). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 11(1), 2-11. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/265