ВЪРХУ ЕДНА ВЪЗМОЖНСТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕКСПЛОТАЦИОННИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СИЛОВИ ФИЛТРИ НА ВИСШИ ХАРМОНИЦИ В ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ

  • Ginko Georgiev
  • Борислав Б. Цветанов
Ключови думи: захранване, енергийни филтри, висши хармоници

Абстракт

В тази публикация се разглеждат въпроси, свързани с възможността за подобряване на експлоатационните възможности на силовите филтри за висши хармоници в електроснабдителните системи.За тази цел е изследвана работата на силовите резонансни филтри с активно добавяне на коригиращи импулси на напрежението. Резултатите от работата на филтрите бяха оценени чрез THDi

Литература

1. Чиков В.Ч „Електромагнитна съвместимост в индустриалните предприятия“ ТУ-Варна 2016 г.
2. Георгиев Г. А. „Изследване на възможността за въздействие върху електроенергийната ефективност в корабни условия “- ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” – Варна ,2010 г.
3. De La Rosa F. “Harmonics and power system ” ISBN 0-8493-3016-5 2006 y.
4. Emadi A.,Nassiri A.,Bekiarov S. “Uninterruptible power supplies and active fiters” ISBN 0-8493-3035-1 2005y
5. Kubka L , Janicek J. “Matlab & Simulink – resene priklady” –SOS a SOU Lanskroun -2007
6.Kamen Seymenliyski, Silviya Letskovska, Radoslav Simionov, Eldar Zaerov, Electrical Equipment Impact On The Environment And Quantity Factor Measurement, ICTRS '18, October 8–9, 2018, Barcelona, Spain ISBN: 978-1-4503-6580-2, https://doi.org/10.1145/3278161.3278168, Proceedings of the Seventh International Conference on Telecommunications and Remote Sensing, p. 41-44
7.K. Seymenliyski, Silviya Letskovska, Radoslav Simionov, Eldar Zaerov, Modern technological solutions in electricity supply, Годишник БСУ, 2018, с. 78 – 83, ISSN: 1311-221-X, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД
8.Камен Сейменлийски, Силвия Лецковска, Интелигентни решения в енергийните и ресурсни мрежи, Бургаски свободен университет,2021, ISBN 978-619-253-011-2, 242 с.
Публикуван
2022-11-19
Как да се цитира
Georgiev, G., & Цветанов, Б. (2022). ВЪРХУ ЕДНА ВЪЗМОЖНСТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕКСПЛОТАЦИОННИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СИЛОВИ ФИЛТРИ НА ВИСШИ ХАРМОНИЦИ В ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 11(1), 2-11. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/265
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846