ОПТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ НА СИМВОЛИ И КОНВЕРТИРАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ В ТЕКСТ ПОСРЕДСТВОМ КРОС КОРЕЛАЦИЯ

  • Dimitar Minchev
Ключови думи: крос корелация, разпознаване на символи, конвертиране на изображенията в текст

Абстракт

В тази публикация е демонстрирано как техниката крос корелация може да се използва  за разпознаване на символи и конвертиране на изображенията в текст. Представен е  демонстрационен експеримент написан на езика C# разработен посредством Microsoft  Visual Studio. 

Литература

[1] Д. Минчев, Дисертационен труд „ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧНИ МЕТОДИ И АЛГОРИТМИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА САТЕЛИТНИ SAR ИЗОБРАЖЕНИЯ“, БАН, ИИКТ, Октомври 2012.
[2] Д. Минчев, Автореферат „ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧНИ МЕТОДИ И АЛГОРИТМИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА САТЕЛИТНИ SAR ИЗОБРАЖЕНИЯ“, БАН, ИИКТ, Октомври 2012.
[3] Д. Минчев, Числено моделиране на диферентни интерферограми с ефективна подпикселна крос-корелационна корегистрация., Годишник БСУ, 2011.
[4] http://chiragrdarji.wordpress.com/2008/05/09/generate-image-from-text-using-c-or- convert-text-in-to-image-using-c/, Generate Image from text using C# OR Convert Text in to Image using C# (9 May 2008) by chiragrdarji, Интернет, Септември 2012.
[5] http://local.wasp.uwa.edu.au/~pbourke/miscellaneous/correlate/, Normalized Cross Correlation, Интернет, Август 2012.
Публикуван
2018-05-16
Как да се цитира
Minchev, D. (2018). ОПТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ НА СИМВОЛИ И КОНВЕРТИРАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ В ТЕКСТ ПОСРЕДСТВОМ КРОС КОРЕЛАЦИЯ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 1(1), 33-37. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/26
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Most read articles by the same author(s)