ИЗПОЛЗВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ИЗОБРАЗЯВАЩИЯ ВЕКТОР НА ТОКА ЗА КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА ПРИ РАБОТА НА МОЩЕН НЕУПРАВЛЯЕМ ИЗПРАВИТЕЛ

  • Ginko Georgiev
Ключови думи: вектор на тока, THD, висши хармоници

Абстракт

В доклада са представени експериментални резултати от реални заснемания на изобразяващия вектор на тока и фазните токове при работа на мостов изправител, захранван от синхронен генератор. Доказано е, че изобразяващият вектор е мощен инструмент който може да послужи за бърза качествена оценка на процесите и явленията които се пораждат в такава електроснабдителна система.

Литература

[1.] Георгиев Г. А. „Изследване на възможности за въздействие върху енергийната ефективност в корабни електроенергийни системи” Дисертация Варна 2012 г.
[2.] Петков П.Д. „Изследване на възможността за корекция на напрежението в автономна ел. станция при включен към нея мощен изправител посредством прилагане на импулсни въздействия” Дисертация Варна 1983 г.
[3.] Димитров Д.М. „Разработка на технология и технически средства за повишаване на енергийната ефективност в корабни електроенергийни системи” Дисертация Варна 2016 г.
[4.] Дрекслер Р. „Измерение и оценка качества электроэенергии при несиметричной и нелинейной нагрузке” Москва „Энергоатомиздат” 1990[
[5.] Стандарт EN 611000-2-42004 Нива на съвместимост за нискочестотни кондуктивни смущения в премишлените предприятия.
[6.] K. Seimenliyski, T. Zanev, P.Rahnev, S. Letskovska, M. Uscheva, The influence of power converters built with power semiconductor devices on the quality of the electrical energy, XXXIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, 16–19 june, 2004, Bitola, Makedonia, ISBN: 9989-786-38-0, Proceedings of Papers p. 799-803, Printed by: MIKENA, Bitola, Macedonia.
[7.] Stoyanka Mollova, Radoslav Simionov, Kamen Seymenliyski, A Study of the Energy Efficiency of a Computer Cluster, ICTRS '18, October 8–9, 2018, Barcelona, Spain ISBN: 978-1-4503-6580-2, https://doi.org/10.1145/3278161.3278168, Proceedings of the Seventh International Conference on Telecommunications and Remote Sensing, p. 51-54; Scopus
Публикуван
2020-12-30
Как да се цитира
Georgiev, G. (2020). ИЗПОЛЗВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ИЗОБРАЗЯВАЩИЯ ВЕКТОР НА ТОКА ЗА КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА ПРИ РАБОТА НА МОЩЕН НЕУПРАВЛЯЕМ ИЗПРАВИТЕЛ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 9(1), 93-101. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/244
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846