МОРСКИ ПРЕВОЗИ - ТЕХНОЛОГИИ ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ТИПОВИ ТОВАРИ

  • Nikolina Belcheva Dragneva
Ключови думи: морски превози, технологии за обработка на товари

Абстракт

Резюме: В статията се разглеждат изискванията при разработване на технологиите за обработка на товари в морските превози. Разработената прецизно технологична линия дава възможност обработката на товарите да се извършва бързо, качествено и с минимални загуби.

Литература

1. Асенов А., Б. Иванов. Изследване на мултимодалните и интермодалните транзитни превози на товари през българските пристанища. В: Научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев" ,том 54, Русе, 2015
2. Pencheva V. T. Balbuzanov, I. Zanev. System for monitoring of floating and coastal navigational signals in the Bulgarian section of the Danube River. IN: Angel Kanchev University of Ruse, University of Ruse, 2016, ISBN 1311-3321.
3. Ivanov B., A. Asenov, V. Pencheva, A. Tsekov. Methodology for Selecting a Scheme for Arranging Port Cargo Handling and Port-To-Port Carriage of Transit Goods by Road as a Part of Multimodal. 56th Science Conference of Ruse University and Union of Scientists, 2017. ISSN 1311-3321
4. Pencheva V., A. Asenov, I Beloev. Study of the use of alternative energy sources in internal water transport, XI International conference, Полша, 2019.
5. https://port-burgas.bg/terminal-iztok
6. http://www.burgas1.org/e107_plugins1/content/content.php?content.432
Публикуван
2020-12-10
Как да се цитира
Dragneva, N. (2020). МОРСКИ ПРЕВОЗИ - ТЕХНОЛОГИИ ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ТИПОВИ ТОВАРИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 9(1), 49-55. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/241
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Most read articles by the same author(s)