ОПТОЕЛЕКТРОННИ RS ТРИГЕРИ

  • Ivan Kolev
  • Elena Koleva
  • C. Sabev
Ключови думи: RS тригери, цифрови оптронни интегрални схеми

Абстракт

Известните схеми на тригери са реализирани без цифрови оптронни интегрални схеми [1]. Цифрови оптронни интегрални схеми са разгледани в [2, 3, 4, 5]. В настоящата работа се предлагат разработените от авторитетригери със и без галваническо разделяне на входните управляващи сигнали от тригера, реализирани с цифрови оптронни интегрални схеми. Обяснен и принципът на работа на тригерите и са дадени времедиаграми на работа. Изведени са аналитични изрази за работа на тригерите.

Литература

[1] Конов, К. И., Димитрова, М. И. и А. Н. Попов. Наръчник по електронни схеми. Част VІІ.Импулсни схеми. С., Техника, 1984. [2] Колев, И. С. иЕ. Н. Колева. Оптоелектроника. Прибори. Елементи. Приложения. Cофия, Техника, 2007, ISBN 978-954-03-0670-4.
[3] Колев, И. С. и Е. Н. Колева. Кохерентна оптоелектроника. Пловдив, Автоспектър, 2008, ISBN 978-954-8932-46-2.
[4] Колев, И. С. и Е. Н. Колева.Некохерентна оптоелектроника. Габрово, Унив. изд. “В. Априлов”, 2007, ISBN 978-954-683-373-0.
[5] Колев, И. С. и Е. Н. Колева. Инфрачервена оптоелектроника.
(Второ преработено и допълнено издание). Габрово, Унив. изд. “В. Априлов”, 2008, ISBN 978 -954-683-402 -7.
Публикуван
2018-05-14
Как да се цитира
Kolev, I., Koleva, E., & Sabev, C. (2018). ОПТОЕЛЕКТРОННИ RS ТРИГЕРИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 1(1), 12-16. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/24
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846