ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА И ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА–ПРЕДИМСТВА, ОГРАНИЧЕНИЯ, МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Автори

  • Nikolay Kasakliev

Ключови думи :

mobile learning, mobile applications, mobile devices

Абстракт

Преподаването и ученето днес са силно повлияни от цифровите технологии и тази тенденция ще продължи и в бъдеще. Повсеместното използване на мобилни устройства и мобилен интернет несъмнено силно влияе и на процесите в образованието, където може да бъде развит потенциал за повишаване на качеството на обучението, чрез използването им. Облачните технологии, добавената реалност и нарастването на броя на мобилни приложения също тласкат обучението в нови посоки на развитие. В работата е представен един поглед върху възможностите за мобилно обучение в контекста на средното образование в България, посочени са някои потенциални положителни ефекти и ограничения. Представя се мобилно приложение, което може да се използва като помощник при обучението по Математика.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1] Касъклиев Н., Перспективи пред мобилното обучение в България, Списание „Компютърни науки и комуникации”, Том 4, No 1 (2015), Бургас
[2] Касъклиев Н., CLOUD-BASED E-LEARNING SYSTEMS, Списание на Софийския университет за образователни изследвания, Брой 1, 2018, София
[3] Лазарова С., Л. Лазаров, ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОБИЛНОТО ОБУЧЕНИЕ, Списание Педагогика, Volume 86, Number 1, 2014
[4] de Witt, C. & Gloerfeld, C. (2018). Mobile Learning and Higher Education. In D. Kergel, B. Heidkamp, P. K. Telléus, T. Rachwal & S. Nowak (Eds.), The Digital Turn in Higher Education, International Perspectives on Learning and Teaching in a Changing World. Wiesbaden: Springer VS, 61-79.
[5] Hadzhikoleva, S., Е. Hadzhikolev, QAHEaaS or Quality Assurance in Higher Education as a Service. TEM Journal. (2016). 5. 10.18421/TEM53-17.
[6] Naeem Z. Health risks associated with mobile phones use. International Journal of Health Sciences. 2014;8(4):V-VI.
[7] Schwartz D., Playing to learn: Panelists at Stanford discussion say using games as an educational tool provides opportunities for deeper learning, https://news.stanford.edu/2013/03/01/games-education-tool-030113/, Посетен на 25.08.2018
[8] Schwartz М, Discussion as a Teaching Technique, https://www.ryerson.ca/content/dam/lt/resources/handouts/FacilitatingDiscussion.pdf, Посетен на 25.08.2018
[9] Taleb Z., A. Ahmadi, М. Musavi,The Effect of M-learning on Mathematics Learning, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 171, 2015,Pages 83-89,ISSN 1877-0428,
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.092.

Публикуван

2018-09-28

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА И ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА–ПРЕДИМСТВА, ОГРАНИЧЕНИЯ, МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 7(1), 214-223. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/229