ОЦЕНКА И ИЗМЕРВАНЕ НА РИСКА ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА

  • Radostin Dolchinkov
  • Slavka Nikolova
Ключови думи: елиминиране на рисковете, управление на рисковете, безопасност и здраве при работа

Абстракт

Идентификация, при която на базата на анализ на опасностите при извършваните дейности по време на работа и съответствието с изискванията на нормативните актове се прави програма за елиминирането и управлението на рисковете на всички работещи. С цел да подобрява условията за безопасност и здраве при работа и да следи за тяхната непрекъснатост във времето, повишаване на производствените резултати и издигане имиджа на бизнеса т.е. да осъзнава икономическата целесъобразност на трудовата безопасност.

Литература

[1] МЛАДЕНОВ Т. Наръчник по здравословни и безопасни условия на труд, София, 2003
[2] ТОМОВ, В. Техническа безопасност, Русе, Русенски университет “Ангел Кънчев” , 2003, 227с.
[3] ТОМОВ, В. Теория на риска. Анализ и оценка на риска в производството. Монография. Русе, Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2003, 440 с.
[4] ТОМОВ, В. Технология на безопасността. Книга първа. Критични ситуации и събития в производството. Монография. Русе, Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2005, 288с.
[5] ТОМОВ, В., НИКОЛОВА М. Критерии за оценка на риска. Габрово, Международна научна конференция Unitech’06, 24–25 ноември 2006, Сборник доклади, 2006, ІІІ 369-ІІІ 371.
[6] УШЕВ, Г.П, ЙОРДАНОВА, М. И. Техническа безопасност. Записки-част 1. Варна, 2001.
[7] УШЕВ Г.П, ЙОРДАНОВА, М. И. Техническа безопасност. Записки-част 2. Варна, 2003.
[8] ДОНЕВ Г., и др., Наръчник по безопасност и здраве при работа в предприятие, ИК Труд и право,С, 2009.
[9] Здравословни и безопасни условия на труд, Фонд „Условия на труд”, С, 2006.
[10] Здравословни и безопасни условия на труд- нормативни актове и административна практика, ИК Труд и право,С, 2006.
[11] ЙОРДАНОВА, М.И., Техническа безопасност. Варна, 2010.
[12] ИВАНОВ, И., П.ПЕТРОВ, Г. ВЕЛЕВ, Н. ВИТКОВ. Техническа безопасност, ТУ-София, 2011.
Публикуван
2018-07-22
Как да се цитира
Dolchinkov, R., & Nikolova, S. (2018). ОЦЕНКА И ИЗМЕРВАНЕ НА РИСКА ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 7(1), 192-199. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/227
Раздел
Конференция на БСУ „Синя икономика и синьо развитие“. ISBN 978-619-7126-57-0

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>