ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОЖАРИ ПРИЧЕНЕНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА ДЪГА

  • Radostin Dolchinkov
  • Marin Bangev
Ключови думи: пожар, горене, късо съединение

Абстракт

Пожарът е извънредна ситуация, свързана с неконтролирано горене, което нанася големи и често непредвидими щети. За да има процес на горене трябва да са налице три предпоставки: наличие на горими материали, кислород за поддържане на горенето и източник на запалване. Много често източникът на запалване е искра от късо съединение в електрическите вериги. Разработени са методи за предотвратяване на пожари възникнали в следствие на къси съединения.

Литература

[1] Попов, И.. Пожарна безопасност и спасително дело (лекции).
[2] Андонов, К., Мартев, К., Коев, К.. Електрически апарати. Русе 2008
[3] Проданов, А.. Шрак академия „Апарати за откриване на повреда с дъга“.
[4] Наредба № 4/22.12.2010 г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства
[5] Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
Публикуван
2018-07-21
Как да се цитира
Dolchinkov, R., & Bangev, M. (2018). ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОЖАРИ ПРИЧЕНЕНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА ДЪГА. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 7(1), 173-182. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/225
Раздел
Конференция на БСУ „Синя икономика и синьо развитие“. ISBN 978-619-7126-57-0

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>