АНАЛИЗ И КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО МЕТОДА НА CEL (МЕТОДА НА ТРИТЕ ФАКТОРА)

  • Radostin Dolchinkov
Ключови думи: оценка на риск, щета, управление на здравето

Абстракт

Оценката на риска е основата за успешното управление на безопасните и здравословни условия на труд и ключ за намаляване на трудовите злополуки и професионални болести. Рискът е сложна функция от опасности свързани с определена система, вероятността една опасност да резултира в нежелано събитие и уязвимостта на изложената на опасност среда.

Литература

[1] Нормативни разпоредби.
[2] Българските и европейските стандарти,стандарти ISO и IEC.
[3] Становища и оплаквания от работниците и служителите и/или техни представители и резултати от анкети с тях.
[4] Евгениев, Е., Б. Савова, В., Куцарова. Оценка на професионални риск- част първа, 2012.
Публикуван
2018-07-21
Как да се цитира
Dolchinkov, R. (2018). АНАЛИЗ И КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО МЕТОДА НА CEL (МЕТОДА НА ТРИТЕ ФАКТОРА). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 7(1), 145-152. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/222
Раздел
Конференция на БСУ „Синя икономика и синьо развитие“. ISBN 978-619-7126-57-0

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>