АНАЛИЗ И КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО МЕТОДА НА CEL (МЕТОДА НА ТРИТЕ ФАКТОРА)

Автори

  • Radostin Dolchinkov

Ключови думи :

оценка на риск, щета, управление на здравето

Абстракт

Оценката на риска е основата за успешното управление на безопасните и здравословни условия на труд и ключ за намаляване на трудовите злополуки и професионални болести. Рискът е сложна функция от опасности свързани с определена система, вероятността една опасност да резултира в нежелано събитие и уязвимостта на изложената на опасност среда.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1] Нормативни разпоредби.
[2] Българските и европейските стандарти,стандарти ISO и IEC.
[3] Становища и оплаквания от работниците и служителите и/или техни представители и резултати от анкети с тях.
[4] Евгениев, Е., Б. Савова, В., Куцарова. Оценка на професионални риск- част първа, 2012.

Публикуван

2018-07-21

Брой

Раздел (Секция)

Конференция на БСУ „Синя икономика и синьо развитие“. ISBN 978-619-7126-57-0

Как да цитирате

АНАЛИЗ И КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО МЕТОДА НА CEL (МЕТОДА НА ТРИТЕ ФАКТОРА). (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 7(1), 145-152. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/222

Най-четените статии от същия автор(и)

1 2 > >>