СИСТЕМА ОТ ГАРДОВЕ В КИБЕР-ФИЗИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО

  • Borislav Toskov
  • Asya Toskova
  • Daniel Rusev
Ключови думи: IOT, Cyber-physical social space, architecture, intelligent guards system

Абстракт

This publication presents a model of possible architecture of an intelligent guard system developed on the concept of IoT. The Guard System is part of the cyber-physical space of the Faculty of Mathematics and Informatics at Plovdiv University. It is built of intelligent agents and hardware components, providing personalization and ensuring the normal flow of the educational process.

Литература

[1] Eclipse Foundation. Concierge project, https://www.eclipse.org/concierge/.
[2] Eclipse Foundation. Eclipse Mosquitto Project, https://projects.eclipse.org/projects/technology.mosquitto
[3] Ecipse Foundation. Eclipse Paho Project, http://www.eclipse.org/paho/
[4] FIPA. Agent Communication specifications, http://www.fipa.org/repository/aclspecs.html
[5] Bonomi, F., Milito, R., Zhu, S. J.. Addepalli, Fog Computing and Its Role in the Internet of Things, ACM, August 2012, ISBN: 978-1-4503-1519-7, 13-16.
[6] MQTT community. MQTT v3.1.1., http://mqtt.org/
[7] Стоянов, С., Попчев, И.. Интернет на нещата, Техносфера, БАН, 3(37)/2017, ISSN:1313-3861, 33-44.
[8] The OSGi Alliance. OSGi standard, https://www.osgi.org/.
[9] TILAB. (2013, June) TILAB, http://jade.tilab.com.
[10] Орозова, Д., Стоянов, С., Попчев, И.. Виртуално образователно пространство, Научна конференция с международно участие "Знанието - източник на иновация", БСУ, Бургас, ISBN 978-954-9370-99-7 , 2013, 153-159.
[11] Стоянов, С., Орозова, Д., Попчев, И., Дойчев, Е.. Виртуално пространство за продължаващо обучение, БСУ Научна конференция с международно участие, 2015, стр. 419-425.
[12] Стоянов, С., Орозова, Д., Попчев, И.. Виртуално образователно пространство – настояще и бъдеще, Юбилейна научна конференция с международно участие „Новата идея в образованието“, 2016, Бургас, 410-418.
Публикуван
2018-07-21
Как да се цитира
Toskov, B., Toskova, A., & Rusev, D. (2018). СИСТЕМА ОТ ГАРДОВЕ В КИБЕР-ФИЗИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 7(1), 119-124. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/217
Раздел
Конференция на БСУ „Синя икономика и синьо развитие“. ISBN 978-619-7126-57-0