НЕВРОННИ МРЕЖИ ЗА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ БИОМЕТРИЧНИ ДАННИ

  • Borislav Toskov
  • Asya Toskova
Ключови думи: biometrics identification, fingerprint customization system, cyber-physical social space, IoT, neural networks

Абстракт

This publication explores the possibilities for biometrics identification in the cyber-physical space of the Faculty of Mathematics and Informatics at Plovdiv University. The proposed fingerprint customization system uses algorithms to process and normalize images. The approach described is focused on the development of a neural network-based matching detection method.

Литература

ANSI/NIST. (2015) ANSI/NIST-ITL Standard.
[2] Gour, Bhuprsh , T. K. Bandopadhyaya и Sudhir Sharma, "Fingerprint Feature Extraction Using Midpoint Ridge Contour Method and Neural Network", IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, vol. 8, no. 7, pp. 99-102, July 2008.
[3] International Organization for Standardization. (2011) ISO/IEC 19794-2. [4] Marak, Pavol и Alexander Hambalik, "Fingerprint Recognition System Using Artificial Neural Network as Feature Extractor: Design and Performance Evaluation", Tatra Mountains Mathematical Publications, vol. 67, no. 1, pp. 117–134, 2016.
[5] National Institute of Justice, The Fingerprint Sourcebook, Alan McRoberts, Ed.
[6] National Institute of Standards and Technology. NIST Biometric Image Software (NBIS). [7] Svoboda, Jan , Federico Monti и Michael M. Bronstein. (2017, May) arXiv. [8] WIĘCŁAW, Łukasz , "A MINUTIAE-BASED MATCHING ALGORITHMS IN FINGERPRINT", JOURNAL OF MEDICAL INFORMATICS & TECHNOLOGIES , vol. 13, 2009.
[9] Дойчев, Е. , "Среда за електронни образователни услуги", Пловдивски университет "Паисий Хиледндарски", Пловдив, България, Докторска дисертация 2013.
[10] Кирова, Теодора , Невронни мрежи - основни архитектури и обучаващи алгоритми. София, България: СОФТЕХ, 1995.
[11] Орозова, Д. , С. Стоянов и И. Попчев, "Виртуално образователно пространство" в Научна конференция с международно участие „Знанието – източник на иновации“ БСУ, 14-15 юни 2013, ISBN 978-954-9370-99-7 , Бургас, 2013, pp. 153-159.
[12] Стоянов, С. , "Формален модел на виртуално образователно пространство" в International Conference FROM DELC TO VELSPACE, Пловдив, 2014, Пловдив, 2014.
[13] Тоскова, Ася Тодорова, Емил Христов Дойчев и Борислав Петров Тосков, "Идея за разширение на Виртуалното образователно пространство за учене през целия живот" в Юбилейна научна конференция с международно участие - 2016, БСУ, Бургас, 2017, pp. 433-437.
Публикуван
2018-07-21
Как да се цитира
Toskov, B., & Toskova, A. (2018). НЕВРОННИ МРЕЖИ ЗА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ БИОМЕТРИЧНИ ДАННИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 7(1), 100-106. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/214
Раздел
Конференция на БСУ „Синя икономика и синьо развитие“. ISBN 978-619-7126-57-0