ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ХИДРОМЕТРИЧНИ ДАННИ

  • Емил Хаджиколев компютърни науки
  • Благовест Пижев
Ключови думи: съхранение и анализ на хидрометрични данни, обработване на хидрометрични данни, Hydro Analyzer

Абстракт

В статията е представена работата по изграждане на софтуерното приложение HydroAnalyzer за съхранение и анализ на хидрометрични данни. Описан е моделът на софтуерната архитектура, съобразен със специфичните начини за събиране и съхранение на хидрометрични данни. Разгледани са компонентите на приложението и основните последователности на употребата им. Реализираните функционалности включват обработка и сравнение на хидрометрични данни, графични и таблични представяния на данните, анализ и известяване на потребителя за грешни данни. Бъдещото усъвършенстване на HydroAnalyzer е в посока едновременен анализ на множество разнородни източници на данни и предсказване на стойности на различни хидроложки величини. Приложението се използва експериментално от служители на Националния институт по метеорология и хидрология.

Литература

References
1. Национален институт по метеорология и хидрология, онлайн: http://www.meteo.bg, последно посетен на 16.07.2018 г.
2. Базова наблюдателна мрежа на НИМХ, онлайн: http://hydro.bg/gwMap/htdocs/gwmap.phtml, последно посетен на 16.07.2018 г.
3. Прогнози на НИМХ, онлайн: http://www.meteo.bg/bg/prognozi, последно посетен на 16.07.2018 г.
4. MySQL, онлайн: https://www.mysql.com, последно посетен на 16.07.2018 г.
5. SQLite, онлайн: https://www.sqlite.org, последно посетен на 16.07.2018 г.
6. Microsoft Visual Studio, онлайн: https://visualstudio.microsoft.com, последно посетен на 16.07.2018 г.
7. Taylor, M., M. Koning, The Math of Neural Networks, Publ. Blue Windmill Media, 2017.
8. Hassoun, M., Fundamentals of Artificial Neural Networks, Publ. A Bradford Book, 2003, ISBN: 0262514672.
9. Hagan, M., H. Demuth, M. Beale, Orlando De Jesús, Neural Network Design, Publ. Martin Hagan, 2014, ISBN: 0971732116.
Публикуван
2018-08-18
Как да се цитира
Хаджиколев, Е., & Пижев, Б. (2018). ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ХИДРОМЕТРИЧНИ ДАННИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 7(1), 206-213. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/202
Раздел
Конференция на БСУ „Синя икономика и синьо развитие“. ISBN 978-619-7126-57-0