ЧИСЛЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛЕНТОВ ФИЛТЪР С МОСТ НА ВИН - ЧАСТ.2.

  • Plamen Angelov Angelov
  • Milena Angelova
Ключови думи: електронни филтри, мост на Вин

Абстракт

В настоящата статия се разглежда провеждане на числен експеримент на честотната лента на лентов филтър с мост на Вин. За да се изпълни условието за стабилност на изходната характеристика при тази схема трябва да се съблюдават някой особености свързани с честотната характеристика на филтъра.

Статията си поставя амбициозната цел да изведе числен експеримент на изходните резултати с отчитане на влиянието на входната честота върху изходния сигнал на филтъра. При провеждане на това изследване входната амплитуда се запазва постоянна. За целта в представеният анализ се извежда зависимостта на приложената входна честота, като по този начин се анализират причинно следствените връзки за входно - изходните сигнали. Тези параметрите ще бъдат обект на проведения числен експеримент.

Литература

[1] TI Application report, Sine wave oscillator TI, SLOA060 – March 2001.
[2] Single Supply Op Amp Design Techniques, Application Note, Texas Instruments Literature, Number SLOA030.
[3] Oscilators-module-03.pdf AF Sinewave oscillators, www.learnabout-electronics .org.
Публикуван
2018-07-20
Как да се цитира
Angelov, P., & Angelova, M. (2018). ЧИСЛЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛЕНТОВ ФИЛТЪР С МОСТ НА ВИН - ЧАСТ.2. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 7(1), 16-19. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/200
Раздел
Конференция на БСУ „Синя икономика и синьо развитие“. ISBN 978-619-7126-57-0